21.6.2012

Arcadas och Novias gemensamma strävan: En internationellt konkurrenskraftig högskoleverksamhet med r

Yrkeshögskolorna Novia och Arcada strävar efter att ytterligare stärka den svenska högskolestrukturen i Finland. Parterna har sedan hösten 2011 diskuterat lösningar för att samordna den svenska yrkeshögskoleverksamheten. Högskolornas gemensamma målsättning är att på lång sikt trygga förutsättningarna för en högskoleverksamhet med internationell konkurrenskraft och regional relevans, som samtidigt värnar om landets tvåspråkighet.

Arcada och Yrkeshögskolan Novia strävar fortsättningsvis att stärka den svenska högskolestrukturen i Finland.
– Vårt mål har varit att hitta en gemensam och jämbördig lösning, där Arcadas och Novias verksamheter fusioneras för att ytterligare höja kvaliteten på och konkurrenskraften för utbildningen, konstaterar Stiftelsen Arcadas styrelseordförande Arne Wessberg. På grund av olikheter i högskolornas nuvarande ägarstrukturer och profiler, har vi dock inte hittat en lösning för att nå vårt mål om att förena de två högskolorna till en ny gemensam högskola.

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som upprätthåller Novia och styrelsen för Stiftelsen Arcada, som upprätthåller Arcada ställer sig positiva till ett samarbete mellan yrkeshögskolorna i syfte att garantera bred och högklassig högskoleutbildning på svenska.
– Genom ett intensifierat samarbete tryggar vi den hållbara utvecklingen i det tvåspråkiga Finland, vilket har varit en av utgångspunkterna i samordningsdiskussionerna, konstaterar Roger Broo, styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.
– Vi kommer fortsättningsvis att tillsammans jobba fram samarbetsformer som tryggar möjligheterna tillhögklassig och professionell utbildning och kunskapsutveckling på svenska, konstaterar Broo och Wessberg.

Samordningsförhandlingarna föranleddes av den nuvarande regeringens målsättning att omstrukturera högskoleverksamheten i Finland, den kommande yrkeshögskolereformen med förnyat förvaltnings- och finansieringssystem samt de omfattande ekonomiska inbesparingarna som högskolorna står inför.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stiftelsen Arcada, styrelseordförande Arne Wessberg, tfn 0400 618 800
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelseordförande Roger Broo, tfn 040 543 3466

Avsändare:
Arcada, kommunikationschef Gunilla Sjöberg, tfn 040 5151 537, gunilla.sjoberg@arcada.fi
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803, jenny.svartsjo@novia.fi

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, turism, me­dia, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Yrkeshögskolan Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan med verksamhet i Vasa, Helsingfors, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 4 000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 400 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"