4.4.2013

Undersökning bland utexaminerade om deras placering på arbetsmarknaden och belåtenhet med examen

Under hösten 2012 tillfrågades de 580 personer som har avlagt en yrkeshögskole- eller högre yrkeshögskoleexamen år 2011 vid Yrkeshögskolan Novia om deras placering på arbetsmarknaden och belåtenhet med examen ett år efter examen. Undersökningen visar att utexaminerade från Novia som har avlagt en yrkeshögskoleexamen ligger över genomsnittet bland de deltagande yrkeshögskolorna, bl.a. när det gäller följande:
- utexaminerade kan i sitt nuvarande arbete kontinuerligt utnyttja det de lärt sig under sina yrkeshögskolestudier
- utexaminerade har ett arbete som väl motsvarar utbildningsnivån
- utexaminerade anser delvis eller helt att yrkeshögskoleexamen har varit en bra investering med tanke på arbetsmöjligheter
- utexaminerade anser antingen delvis eller helt att examen uppskattas bland arbetsgivare
- utexaminerade är nöjda eller väldigt nöjda med sin examen med tanke på sysselsättning

Undersökningens totala svarsprocent för Novias del var 46,6 %. Svaren fördelades inom de olika utbildningsområdena enligt följande social-, och hälso- och idrottsområdet 35 %, teknik och kommunikation 30 %, kultur 13 %, naturbruk och miljöområdet 9 %, samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 8 %, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 3 %, naturvetenskapliga området 2 %, humanistiska och pedagogiska området 1 %.

I undersökningen deltog 9 av landets 25 yrkeshögskolor och totala svarsprocenten var 39 %. Undersökningen genomförs årligen som ett samarbete mellan de deltagande högskolorna och handhas av en arbetsgrupp med representanter för samtliga deltagande högskolor. Undersökningen genomfördes under hösten 2012 och frågeformuläret sändes till respondenterna i slutet av augusti 2012. Undersökningens resultat för Novias del blev klart i mars 2013.

Forskningscentralen vid Tammerfors universitet har bearbetat undersökningens rådata. Följande yrkeshögskolor deltog: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Centria, Laurea, Metropolia, Yrkeshögskolan Novia, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu och Åbo yrkeshögskola.

I denna rapport presenteras en jämförelse av svaren från Novia och de övriga åtta deltagande yrkeshögskolorna för de utexaminerade som har avlagt en yrkeshögskoleexamen. Svaren från de utexaminerade som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen finns inte med i denna jämförelse.

Tilläggsuppgifter:
Irene Dahlin, studiesekreterare, tfn 02 432 3124

Gå till "Nyheter"