3.11.2020

Kampanj för ett bättre språkklimat – Modigt att tala sitt #Eget språk

Oma kieli Eget sprak Logo Sininen isot koot 300x260

Hur du pratar med dig själv och andra har stor betydelse. Det språk du använder definierar vem du är och din person mer än arv och erfarenhet. Språket är din identitet, oberoende om du talar finska eller savolaxdialekt, borgåmål eller österbottniska. Du har rätt till din röst, vilken språklig lins du än betraktar världen genom.

Vi vill uppmuntra människor att känna stolthet över sitt språk och sin dialekt, och förhålla sig öppet och nyfiket till andras. Varje språk är ju det viktigaste språket för någon. På eget språk bygger vi ett positivt språkklimat och ökar tolerans.

Kampanjen har från ministeriets sida beretts i samband med förverkligandet av regeringsprogrammets skrivning, enligt vilken en ny nationalspråksstrategi som ska trygga allas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet kommer att utarbetas. De senaste språkbarometrarna har visat att det finns utmaningar med språkklimatet i tvåspråkiga kommuner.

Statsrådet ska i enlighet med språklagens 37 § varje valperiod lämna riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen och om hur de språkliga rättigheterna förverkligats samt vid behov även om andra språkförhållanden. I berättelsen behandlas utöver finska och svenska åtminstone samiska, romani och teckenspråk. Justitieministeriet kommer att ha några inlägg förutom på svenska och finska också på dessa språk samt det autoktona karelska språket. Justitieministeriets förhoppning är att kampanjen ska stöda förbättrade relationer språkgrupperna emellan.

#omakieli  #egetspråk

Tim Sparv, kapten för Finlands fotbollslandslag Huuhkajat, medverkar i kampanjen #eget språk, för ett bättre språkklimat.

Tim Sparv, kapten för Finlands herrlandslag i fotboll Huuhkajat, medverkar i Justitieministeriets kampanj #eget språk för ett bättre språkklimat. Kampanjen, där även Yrkeshögskolan Novia deltar, uppmuntrar olika språkgrupper att förhålla sig positivare till varandra. 

Justitieministeriets barometerundersökning Språkbarometern 2016 visade att det finns många utmaningar vad gäller den allmänna inställningen till andra språkgrupper. Närmare hälften av de svenskspråkiga och var femte finskspråkig uppgav att de i sin egen hemkommun blivit sämre behandlade på grund av det språk de talar. De preliminära resultaten av den barometerundersökning som färdigställs i december 2020 tyder emellertid på att situationen blivit något bättre.

Dock upplever fortfarande både de finskspråkiga och de svenskspråkiga minoriteterna i tvåspråkiga kommuner att relationerna mellan språkgrupperna innebär vissa utmaningar.

Det är viktigt att var och en har möjlighet att uttrycka sig på sitt eget modersmål. Modersmålet är en del av vår identitet. 

Se kampanjvideon 

 

"Språket är en attityd. Och speciellt som ung ska man våga prata, det behöver inte vara perfekt. Jag har alltid sett språk som en kul och intressant grej, men jag har blivit mera intresserad av språk när jag har bott utomlands. Det är spännande med svenska dialekter i Österbotten. Man glömmer lätt sin egen dialekt och börjar prata högsvenska. Det här är en viktig kampanj", säger Tim Sparv, som är kapten för Finlands herrlandslag i fotboll Huuhkajat.

Kampanjen ”Eget språk” syns och hörs i skolor, läroanstalter, högskolor och arbetsgemenskaper runt om i Finland i november–december 2020. Vem som helst kan delta i kampanjen till exempel genom att dela kampanjvideon eller sin egen positiva språkerfarenhet i sociala medier.

Tilläggsuppgifter

Linda Lindholm,  Specialsakkunnig / Senior specialist
Itsehallinto- ja yhdenvertaisuusyksikkö / Enheten för självstyrelse och jämlikhet / Unit for Autonomy and Equality
Avdelningen för demokrati och offentlig rätt / Department for Democracy and Public Law
Justitieministeriet / Ministry of Justice
PB 25, 00023 Statsrådet / P.O. Box 25, 00023 Government
Tfn 0295 150051 / Tel. +358 295 150051

Gå till "Nyheter"