30.6.2016

Ekenäs StoryWalk

ekenas

Projektet Ekenäs StoryWalk har fått stöd från Leadergruppen Pomoväst och Svenska kulturfonden för att förbereda ett längre internationellt samarbetsprojekt. Projektet ägs av Yrkeshögskolan Novia och verksamheten sker på campus Raseborg.

I detta förberedande projekt arbetar projektledare Ylva Rancken-Lutz med att hitta samarbetspartners och att utveckla lämpliga samarbetsmodeller med både lokala och europeiska partners. Redan nu finns de lokala samarbetsparterna Raseborgs stadsplaneringsavdelning och Pro Artibus.

Det egentliga internationella samarbetsprojektet Ekenäs StoryWalk planeras utgå från ett specifikt lokalt stadsplaneringsprojekt. Den röda tråden är en rekreationsled som planeras av Raseborgs stadsplaneringsavdelning i Ekenäs. Längs leden planeras inom projektet en pod-walk, därav namnet Ekenäs StoryWalk.

Projektgruppen, som förutom Ylva Rancken-Lutz består av Pro Artibus projektledare Åsa Lönnqvist och fotograf Annabelle Antas, vill inspirera till både reflektioner kring Ekenäs kulturarv och till ett samtal om visioner för framtiden.

Ylva Rancken-Lutz är mycket positiv till hurdan respons projektet fått lokalt. ”Vi upplever alla i projektgruppen att projektet har verklig medvind och är glada över den uppmuntran vi fått. Vi tycker att det idag verkar finnas både ett stort behov av och en god grogrund för nya samarbetslösningar och stadsplanering i dialog med invånare och kreativa närdemokratimodeller inte bara i Raseborg och i övriga Finland men i hela Europa. Projektets långsiktiga mål är alltså att förutom en lokal digital story-walk skapa en ”open source” tvärdisciplinär multimetodmodell och samarbetsmodeller - en verktygsback för inkluderande stadsplanering genom konst och kultur.”

Projektgruppen tror också att det lokala engagemanget kan breddas och värdefull lokal kunskap kan tas tillvara genom ett projekt som Ekenäs StoryWalk. Man vill bjuda in både äldre och yngre invånare från alla språk- och kulturgrupper att fundera över stadens kulturarv och framtid med hjälp av audio- och videoberättelser, gamla och nya foton och andra former av dokumentering och Geodesign.

Projektidén till Ekenäs StoryWalk-projektet föddes under den serie Ekenäs Tänk-talkon som Ekenässällskapet initierade under Ylva Rancken-Lutz ledning 2014 -2015. På de fyra tänk-talkoträffarna under temat inkluderande stadsplanering deltog kulturaktörer i Ekenäs, stadens planarkitekt, föreningsrepresentanter, gräsrotsorganisationer och representanter från Yrkeshögskolan Novia, ungdomsfullmäktige och näringslivet.

Ett ofta återkommande samtalsämne under träffarna var hur fusionen mellan Ekenäs, Pojo och Karis har påverkat befolkningens känsla av sammanhang och platsidentitet och hur invånare kunde inkluderas bättre i stadsplaneringsprocesser.

”På träffarna konstaterade vi att de tre små orterna som Raseborg består av idag är mycket olika bland annat på grund av sina respektive geografiska lägen och de tre orternas vitt skilda historia: Pojo är en gammal bruksort, Karis har länge varit en viktig järnvägsknutpunkt och Ekenäs har en lång maritim historia. Nu när dessa orter alla är stadsdelar i en större stad - Raseborg - blir vi invånare tvungna att hitta nya sätt att relatera till vår hemort som en del av storkommunen Raseborg. Träffarna var givande och gav mersmak och tanken till ett längre projekt väcktes", berättar Ylva Rancken-Lutz.

Novias forskningsledare Marianne Fred i Raseborg, säger så här "det är viktigt att Novia är med i processerna som utvecklar staden konkret. Vi är med och utvecklar nya arbetsmetoder och har äntligen fått ett projekt som kombinerar närdemokrati och geodesign".

Tilläggsuppgifter:
Projektledare Ylva Rancken-Lutz, mobil 040 7767 431

leader promowestsvenska kulturfonden

Gå till "Nyheter"