Novia som arbetsgivare

Vid Yrkeshögskolan Novia arbetar cirka 300 personer. De flesta arbetar inom undervisning och FoU, dessa är yrkesproffs och specialister inom sina områden. Övriga arbetar med olika arbetsuppgifter som varierar från bl.a. förvaltning, biblioteksservice, studerandeservice, ICT-planering, kvalitetsarbete, internationell verksamhet, planering och utveckling, kommunikation eller ekonomiservice.

Med hjälp av årliga, individuella utvecklingssamtal säkerställs att kunnandet motsvarar det kunnande som förutsätts för att sköta arbetsuppgifterna och uppnå målen. Personaltillfredsställelsen mäts vart tredje år med en enkätundersökning och utgående från resultaten väljs utvecklingsobjekt och åtgärder överenskoms.

Novias personal har utmärkta företagshälsovårdstjänster till sitt förfogande på alla verksamhetsorter.