7.10.2016

Datadriven B2B affärsutveckling bland Österbottniska företag

denna anvands

Yrkeshögskolan Novia och dess FoU-verksamhet fortsätter affärsutvecklingsverksamheten inom datadriven affärsverksamhet i form av projektet ”Datadriven B2B (Business to Business) affärsutveckling bland Österbottniska företag”. Projektet utförs i sin helhet i Novias regi, men i nära samarbete med intressenter bland regionens företag. Det har via Österbottens Förbund beviljats finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och projektet pågår under perioden 1.8.2016-31.3.2018.

Ett bättre beslutsfattande inom industrin

”Vårt mål är att utarbeta, testa samt kritiskt utvärdera användbara modeller och praxis, vilka kan fungera som ett stöd för ett bättre beslutsfattande inom industrin. Målet är att förse industrin med verktyg som behövs för att bättre utnyttja den stora mängd data som många företag redan idag samlat och fortsättningsvis samlar på sig. Projektet är ett led i ett fortgående arbete att understöda regionens industri vid ingången till den digitala eran”, berättar projektledare FD Mats Braskén.

”De utmaningar som dagens beslutsfattare står inför när det gäller att analysera och använda sig av tillgänglig information som beslutsstöd, handlar dels om ett kunskapsproblem och dels om ett praktiskt och mätbart tillämpningsproblem. Vi ska introducera ett nytt arbetssätt där företagets samlade, kollektiva intelligens tas tillvara och utnyttjas. Data vilken identifierats som kritisk, skall finnas tillgänglig för både företagets högsta ledning, säljfunktionen och marknadsföringen. Också de verktyg vilka behövs för att omvandla dessa data till kunskap som stöder beslutsprocessen, bör göras mera allmänt tillgängliga än vad som idag är fallet” förklarar projektforskare och överlärare ED Stefan Granqvist vid Novia.

Utvecklingsarbetet utförs i industrin och testfallen relateras till verkliga affärer och tidigare affärsavslut. Baserat på dessa insikter strävar vi att presentera en ny modell för att driva en ännu mera kundcentrerad affärsverksamhet (Customer Centricity Focus).

Möta framtidens utmaningar

Målet med projektet är att bidra med både kunskap och praktiska verktyg för att överbrygga det gap som idag existerar mellan de utmaningar industrin klart identifierat och de verktyg och metoder som behövs för att möta framtidens utmaningar. Projektets konkreta mål är att implementera en mera utvecklad beslutsmodell för B2B företag, vilken kan användas vid offertgivning, prissättning och försäljning, samt i resultatuppföljningssyfte. Det mätbara utfallet av en effektivare beslutsprocess framkommer i form av en snabbare beslutsprocess och i en ökad träffsäkerhet. Dessa mätare kan endast utvärderas på basen av realiserade affärsuppgörelser, det vill säga av företagen själva eller av projektgenomförarna om tillgång till uppgifterna ges.

Den kunskap som genereras via projektet kommer att gagna dels industrin och dels högskolesektorn, där studerande får ta del av aktuella forsknings- och utvecklingsrön med praktisk förankring.

denna anvands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wärtsilä Finland deltar aktivt i projektet här representerad av Pauliina Palomäki och Johan Hanstén tillsammans med Novias projektledning och forskare.
Foto: Tomas Andersson, Yrkeshögskolan Novia

Tilläggsuppgifter fås av:
Yrkeshögskolan Novia, överlärare ED Stefan Granqvist, tfn (06) 328 5534, mobil 050 537 0430

Gå till "FUI-pressmeddelanden"