Projekthandbok för FUI‐projekt

Novias projekthandbok GQAP20 är skriven för dig som ska jobba med projektverksamhet på Novia. Handboken fungerar som stöd vid planering, hantering, utvärdering och avslutning av externt delfinansierade projekt som klassas som forsknings- och utvecklingsprojekt.

Handboken innehåller det mesta som berör hela projektprocessen från idé till avslutat projekt, du hittar riktlinjer för projektets olika livsskeden i menyn. Ifall handboken av någon anledning inte ger svar på just din fråga, rekommenderar vi att du kontaktar din Forskningsledare eller någon av våra administratörer.

Utöver det som skrivs i denna handbok har varje projektfinansiär utförliga anvisningar för bl.a. rapportering, hantering och uppföljning. Ifall det finns motstridiga anvisningar för hur något visst moment ska skötas ska du alltid i första hand följa finansiärens instruktioner.

Eftersom projektens bokföring utgör en del av aktiebolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademis (= Novias) bokföring är det viktigt att upprätthålla ett gott samarbete med ekonomiservice under hela projektets gång.

UTGÅNGSPUNKT OCH MÅLSÄTTNINGAR

Utgångspunkten för alla projekt på Novia är att det finns en tydlig och klart definierad beställning för den forskning eller utveckling (FoU) som planeras. Projektverksamheten kan basera sig på en frågeställning eller ett behov ute i samhället, i våra regioner, i ett företag, en organisation eller inom vår egen högskola.

Alla projekt som planeras och genomförs ska ha en koppling till de strategier som är riktgivande för Novias verksamhet. De viktigaste är Novias övergripande strategi. 

Projektverksamheten ska i mån av möjlighet gärna ha kopplingar till den utbildning som Novia erbjuder, så att projekten engagerar både lärare och studerande. Genom att integrera forskning och utveckling (FoU) i undervisningen får studerande en naturlig introduktion i att arbeta projektbaserat och skapa eller förbättra tjänster, produkter eller koncept, för t.ex. en regional aktör.

VIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR FÖR NOVIAS PROJEKTVERKSAMHET

 

  •  Novia uppfattas som en attraktiv och seriös samarbetspart i de regioner där vi har verksamhet och inom de fokusområden som anges i Novias övergripande strategi.
  • Novia bygger upp långsiktiga, branschöverskridande samarbetsnätverk, där man kombinerar olika slags kunnande. Samarbetet kan bestå av att utveckla eller förbättra produkter, tjänster eller koncept, som gynnar alla parter och de regioner vi verkar i.
  • Projektverksamheten ska kännetecknas av principerna för öppen vetenskap och forskning och god kommunikation med alla berörda parter. Genom att informera och publicera får Novia och våra samarbetspartner mer synlighet och erkännande, vilket i sin tur kan ge upphov till nya projekt eller samarbetsnätverk. I och med att projektverksamheten ofta bedrivs med offentliga medel ska resultaten spridas bl.a. genom publikationsverksamhet och allmännyttig information – då kommer kunskapen så många som möjligt till godo.

Senaste uppdateringar:

  • Justeringar i texten så att handboken överensstämmer med nuvarande organisationsmodell. Uppdaterat 25.10.2018.
  • Projekt med Flat Rate, under Projektgenomförande - Projektekonomi. Uppdaterat 25.5.2016.
  • Tillägg om Open Science, 6.5.2019.
  • Tillägg om Starbrix, dokument och budgetuppföljning 6.5.2019.