Inrapportering av publikationer

Alla publikationer, också de konstnärliga (F), kan rapporteras i Justus i realtid.

Alla med Novia-lösenord kan själv rapportera in sina publikationer i Justus, men man måste skapa ett Eduuni-ID ifall man inte har ett från förr. Här får man instruktioner hur man skapar ett Eduuni-ID. Instruktioner enbart på finska eller engelska, men själva registreringen är enkel.
Att rapportera via Justus påminner om Starbrix, eftersom man fyller i en blankett. Instruktioner om Justus på svenska och på engelska.

Så här rapporterar du in en publikation som du skrivit under året

1. Logga in till Justus.
2. Välj rutan Spara uppgifter.
3. Välj Manuell inmatning eller sök fram uppgifter med hjälp av DOI ifall publikationen har ett DOI.
4. Efter det väljer du rätt publikationstyp (t.ex. A2 eller D4), den bestämmer vilka frågor du ska besvara. Ifall du inte vet vilken publikationstyp du ska välja finns det noggrannare förklaringar i UKM:s handbok.
Det finns även handböcker på finska och engelska.
5. Fyll i alla uppgifter om möjligt! Fält märkta med stjärna är obligatoriska. Ifall du inte förstår frågan eller har problem – be om hjälp!
6. Fyll i hela webbformuläret på en gång!
7. När du är klar tryck på "Spara och förhandsgranska". Komplettera ifall någon uppgift saknas.
8. Spara ytterligare en gång efter att du förhandsgranskat! VIKTIGT!
9. Under rutan "Mina publikationer" ser du de publikationer du rapporterat in. Här kan du också ändra eller uppdatera posterna. (OBS! Ifall du rapporterar flera efter varandra syns bara den först rapporterade. Om loggar ut och in på nytt borde alla dina publikationer synas. Jag har påpekat problemet för systemansvariga.)
10. Meddela gärna Johanna Glader (johanna.glader@novia.fi ) att du rapporterat in publikationer, så blir de snabbare granskade.

Några dagar efter att granskaren godkänt publikationen är den synligoch sökbar i publikationsportalen Forskning.fi, gäller publikationstyperna A-E och G.

OBS! Kom överens om vem som rapporterar in t.ex. då du skrivit någonting tillsammans med dina kolleger så vi undviker dubbleringar! Ifall din publikation gjorts som ett samarbete med en annan högskola, bestäm vilken publikationstyp ni rapporterar in er gemensamma publikation på – UKM sammanför uppgifterna för att kartlägga samarbete mellan högskolorna. Ifall era uppgifter inte stämmer överens måste vi korrigera i efterhand.

Ha dessa uppgifter till hands när du börjar:

 • Publikationen eller produktionen med slutlig titel/rubrik och ev. underrubrik samt uppgifter om förlag/utgivare, publiceringsort etc.
 • Namn på alla författare, producenter och ev. redaktörer i den ordning de anges i den slutliga versionen. I fältet Publikationens upphovsmän fyller man i alla författare, oberoende av tillhörighet. I fältet Organisationens upphovsmän fyller man i de författare som har anknytning till Novia. Detta är en uppgift som ministeriet kartlägger skilt för sig.
 • Ny obligatorisk uppgift i år är parallellpublicering. Om man svarar ja måste man också uppge en permanent webbadress. I Novia är det möjligt att parallellpublicera i Theseus. I den här libguiden, under fliken Jag vill göra min publikation fritt tillgänglig hittar du mera information om parallellpublicering.

Viktigt att veta:

 • Om ditt verk finns i både tryckt och elektronisk version, rapportera in endast en version och i första hand den elektroniska (kallas även online- eller digiversion)!
 • Ifall du agerat redaktör för en publikation finns det publikationstyper som endast avser redaktörskap (publikationstyperna C2, D6 eller E3)
 • Om din publikation finns i olika språkversioner, rapportera endast in en version!
 • Produktioner rapporteras också in endast en gång (t.ex. utställningar eller konserter som visats/uppförts många gånger är EN produktion så vitt sammansättningen/innehållet/verket inte ändrats).

Novia och Åbo Akademi samarbetar kring publikationsinsamlingen från hösten 2017. Om du har frågor tag kontakt!

Glader Johanna
Informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek
Johanna.Glader@novia.fi eller Johanna.e.Glader@abo.fi
+358 2 215 3205
+358 50 356 4729
ASA-biblioteket, 20500 Åbo

Allmänt om inrapporteringen


Publikationer är en resultatindikator i yrkeshögskolornas nya finanseringsmodell och därför är det extra viktigt att vi rapporterar in våra publikationer en gång om året! Du får alltid ett mejl då denna process ska starta.

MINIMIKRAV FÖR ATT EN PUBLIKATION SKA KUNNA RAPPORTERAS IN (ENLIGT UKM):

 • Skriven/producerad av en person/personer med anknytning till Novia.
 • Ska vara ett resultat av utvecklings- och/eller sakkunnigarbete inom ramen för det man arbetar med vid Novia.
 • För fram ny kunskap eller information (ej tidigare publicerat material!).
 • Publikationen har genomgått någon slags sak- eller referentgranskning (t.ex. ett redaktionsråd, en redaktion vid en tidning etc.).
 • Publikationen ska vara offentlig d.v.s. tillgänglig för en bred publik.
 • Publikationen bör i regel ha ett ISBN och/eller ett ISSN-nummer (saknas ibland men kan kompenseras av andra refrensuppgifter). ISSN-nummer betecknar att en publikation utkommer regelbundet, t.ex. en serie, tidskrift eller tidning. Numret hittas oftast i tidningens redaktionsruta. ISBN-numret är som ett slags ID-nummer för en specifik publikation och anges också i samband med andra publikationsuppgifter (t.ex. förlag, tryckort etc.). Ifall en publikation finns i både tryckt och elektronisk form har dessa två alltid olika ISBN.

Att välja rätt publikationstyp är viktigt vid inrapporteringen

Du får hjälp med detta genom att läsa UKM:s handbok för forskare (och alla andra som publicerar hos oss). Det finns även ett riktgivande schema som tydliggör vilken publikationstyp du ska välja.

FÖLJANDE TYPER AV TEXTER ÄR INTE PUBLIKATIONER:

 • Rapporter, reportage och artiklar som t.ex. lagts ut på webbplatser, i medlemsbrev, bloggar eller andra publikationsforum som saknar referentgranskning.
 • Posters, abstrakt, presentationer eller andra icke-fullständiga bidrag på konferenser. Endast s.k. full papers räknas.
 • Läromedel, videon eller annat undervisningsrelaterat material som endast lämpar sig för vårt eget bruk och som finns t.ex. på Moodle.
 • Insändare eller annat läsarmaterial i t.ex. dagstidningar som inte tydligt signalerar att du skriver i egenskap av sakkunnig/representant för Novia.
 • En översatt version av sådant material som du redan publicerat t.ex. på svenska. Om sakinnehållet är exakt detsamma handlar det alltså inte om en ny publikation. Ifall du reviderar texten och vinklar den på ett annat sätt kan den räknas som en ny/annan publikation förutsatt att den genomgått någon form av yttre granskning.

MINIMIKRAV FÖR ATT EN PRODUKTION SKA KUNNA RAPPORTERAS IN (ENLIGT UKM):

 • Verket har uppstått som följd av en planerad konstnärlig aktivitet
 • Minst en av verkets aktörer bör ha koppling till högskolan
 • Verket skall vara offentligt, som för produktioner innebär att
 • verket skall vara tillgängligt även för andra än den som ansvarar för verket (t.ex. tillgängligt för publik), eller
 • oberoende bedömd eller åtminstone för en begränsad tid offentligt tillgänglig för bedömning av utomstående, eller
 • någon utanför högskolan har beställt verket/framförandet eller har nytta av produktionen

Dessutom bör man vara uppmärksam på följande punkter när man rapporterar produktioner:

Rapport görs endast en gång för en konstnärlig produktion, oberoende av om flera av högskolans anställda deltagit med olika roller. Däremot om tillställningen består av flera separata delprestationer kan alla skilda prestationer rapporteras.

Samma publikation rapporteras endast en gång. Som samma publikation räknas sådana produktioner som inte skiljer sig märkbart från varandra och inte kräver särskild nya förberedelser eller övningar (t.ex. en turnering eller en teateruppsättning). Som egen publikation räknas dock en senare produktion om det krävts märkbart nya konstnärliga insatser och arrangemang eller om publiceringströskeln höjts.

Rapporten görs utgående från det första eller synligaste offentliggörandet, om verket består av flera på varandra följande helheter (t.ex. produktion, turnering eller projekt).

Produktionstyper


F1 Utgivet separat konstverk

Ett konstnärligt verk som är en självständig helhet. Ett separat konstverk kan innehålla delgenomföranden (F2). Bedömningen utgår från verkets art; om verket kan offentliggöras separat (t.ex. egen utställning, komposition, recital, skulptur, manuskript för teaterstycke, solodans), förs verket till F1-kategorin. Om verket kräver insats av flera personer (t.ex. samutställning, film, skådespel, solist+ackompanjemang, bandspelning), förs verket till F2-kategorin.

F2 Medverkan i offentligt konstverk eller delgenomförande

Konstpublikationen kan vara en fast outbrytbar del av en sampublikation, men ändå vara möjlig att värdesättas som en särskild helhet (t.ex. en uppsättning av ett skådespel, en målning i en samutställning, musikers andel i konsert, skådespelares andel i teaterstycke).

Till den här kategorin räknas även publikationens samlande arbete eller valet av ingående helheter, val av helhetens tema och delpublikationernas samordnande med delaktörerna så att det blir en helhet (t.ex. regissörsarbete, konsertens eller utställningens konstnärliga ledning eller produktion)

F3 Konstnärlig del av icke-konstnärlig publikation

Till kategori F3 räknas sådana konstnärliga prestationer vars kontext i första hand är icke-konstnärlig (t.ex. service design eller tjänsteplaneringslösning som offentliggjorts, krävande kompositionsarbete för film)

Konstnärligt audiovisuellt material som cd-skivor förs till kategorierna F.