Novias serie

Novias serie publiceras som pdf-filer ombrutna enligt en fastställd layout. Publikationerna finns fritt tillgängliga på Novias webbplats och i yrkeshögskolornas publikationsdatabas Theseus.

Publikationer kan ges ut av lärare och övrig personal inom ramen för utbildning eller olika slags forsknings- och utvecklingsprojekt. Publiceringsspråket är i första hand svenska, men även t.ex. finska eller engelska. Avgiftsbelagda verk publiceras inte i Novia serie.

Novias publikations- och produktionsserie är indelad i fem kategorier enligt följande struktur och innehåll:

  • Rapporter över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
  • Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
  • Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst, t.ex. en fotobok eller en utställningskatalog.
  • Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial, handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
  • Studerandes arbeten som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren.

OBS! Examensarbeten publiceras endast i Theseus.

Allmänt om att publicera i Novias serie


Novias redaktionsråd är det organ som fattar beslut om publicering i Novias serie. Eftersom rådet har begränsade resurser är det viktigt att ditt manuskript är komplett när du skickar in det till behandling.

Arbetsfördelningen

Du står för innehållet, att texten följer vissa formmässiga grundkrav och att den är korrläst och språkgranskad. Noggrannare anvisningar för inlämning av manuskript hittar du här.

Vi i Novias redaktionsråd granskar ditt manuskript och ger kommenterar med ev. förbättringsförslag eller frågor som gynnar din text. När du gjort ev. ändringar sköter vi också om att din text får en baslayout för webben. Vill du se hur den ser ut kan du kika här. Närmare anvisningar för materialleverans inför layoutskedet hittar du här .

När din publikation är färdig behövs ditt medgivande till publicering genom en överlåtelse av upphovsrätt som ansvarig redaktör skickar per mejl.

När allting är klart publiceras ditt verk i Novias serie på novia.fi.

Ungefär hur lång får din text vara?

Rapporter ca 20-40 sidor
Artiklar max 10-15 sidor
Läromedel/guider, handböcker ca 10-15 sidor - gärna med varierande innehåll.

Här hittar du riktlinjer för hur du kan bygga upp din text i de olika kategorierna.

 

Innan du lämnar ditt manusktipt till redaktionsrådet


Svara på dessa frågor innan du lämnar in ditt manuskript till Novias redaktionsråd:

  • Är din text korrläst, språkgranskad och på allt sätt färdig? Följer texten en vettig struktur, finns det en logisk kapitelindelning och rubrikhierarki?
  • Har du satt in länkar till webbplatser, bloggar, videosnuttar eller annat intressant webbmaterial i din text? Vi publicerar i onlineformat, vilket ger fina möjligheter till det.
  • Finns alla bilder, figurer och tabeller på sina rätta ställen? Har du sparat dem i mer högupplöst format för layoutskedet?
  • Innehåller texten ev. hänvisningar? Kolla att de anges i korrekt form och på rätt plats. Behöver du lägga till eventuella bilagor? Har du en innehålls- och källförteckning? Har du kollat att allt stämmer där?
  • Har dina eventuella medskribenter godkänt den version du tänker skicka in?

Om svaret blev nej på en eller flera frågor behöver du kanske tänka om eller bearbeta lite till. Du kan också be om hjälp av din campusredaktion! Där får du t.ex. stöd med genomläsning och språkgranskning.

Om du svarar ja på alla frågor i checklistan kan du skicka in ditt manuskript till ansvarig redaktör
När redaktionsrådet gett respons på ditt manuskript och du/ni reviderat innehållet enligt ev. kommentarer skickas publikationen till layout. I samband med det ger du också ditt medgivande till publicering genom en överlåtelse av upphovsrätt som ansvarig redaktör skickar per mejl.

Layoutprocessen


När ditt manuskript har godkänts för publicering är det dags för ombrytning enligt Novias standardlayout. Du får anvisningar för materialleverans av teknisk redaktör (vi använder oftast Dropbox för att inte belasta våra överfulla mejlboxar).

Layoutarbetet underlättas och går snabbare om du har detta material klart:

1. En öppen textfil med alla bilder, figurer etc. på plats så att Novias grafiker vet var de ska placeras i förhållande till texten.

2. Alla logotyper, tabeller, figurer och bilder som separata filer (t.ex. jpg, png el. dyl.) så att bildmaterialet är tillräckligt högupplöst i den slutliga online-layouten.

3. Ett separat word-dokument som innehåller:
A. En sammanfattning/ett abstrakt på publikationens språk + ett annat (t.ex. svenska och engelska). En kortfattad text räcker (max 500-750 tecken med mellanslag).

B. Ca 5-10 sök- och nyckelord för sökning på internet - orden ska finnas på publikationens språk och gärna också på det andra språket du valt. Kom ihåg att inkludera utbildningsområde och ev. också vetenskapsgren som sökord, bra vid sökning enligt bransch.

När du korrläst layouten en sista gång och publikationen är klar publiceras den på novia.fi och i Theseus. Som författare har rätt att använda den ombrutna pdf-filen och distribuera den fritt.