Nämnden för etikprövning

Vad är en nämnd för etikprövning och varför behövs den?

Enligt Forskningsetiska delegationens (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK) rekommendationer finns vid Yrkeshögskolan Novia en nämnd för etikprövning. Denna nämnd ger förhandsutlåtanden om huruvida planerad forskning vid Yrkeshögskolan Novia är etiskt godtagbar d.v.s. att den följer de etiska principerna för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Forskning som underkastas lagen för medicinsk forskning ska även följa dessa etiska principer.

Etikprövningen är i första hand avsedd för forskningsarbete som utförs efter grundexamen. De som handleder lärdomsprov som ingår i grundexamen ansvarar för att etiska principer iakttas på grundnivå. Om ett lärdomsprov som ingår i grundexamen enligt planerna ska genomföras på ett sätt som faller inom kategorin för förhandsprövning av forskningens uppläggning, ska studeranden söka förhandsprövning av en etisk nämnd tillsammans med sin handledare. Lärare som forskar ansvarar själv att etiska principer iakttas och att forskningsplanen skickas till etiska nämnden för etikprövning.

Etikprövningen överför inte forskarens ansvar för forskningen och resultaten på den etiska nämnden. Forskaren ansvarar alltid själv för undersökningens etiska och moraliska avgöranden. Det egentliga tillståndet till att bedriva forskningen ges av den organisation som undersökningen berör. Samtycke till deltagande i forskningen ges av de enskilda forskarna. En forskare kan också begära utlåtande av den etiska nämnden ifall forskningsobjektet, finansiären eller en samarbetspartner förutsätter detta eller ifall forskaren planerar att publicera forskningsresultaten i en vetenskaplig tidskrift som kräver etikprövning.

Yrkeshögskolan Novias nämnd för etikprövning består av följande personer:

Annika Wentjärvi
Forskningsledare;Föreläsare


Pia Liljeroth
Överlärare

Marianne Fred
Forskningsledare

Maj-Helen Nyback
Överlärare

Enligt Forskningsetiska delegationens (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK) rekommendationer finns en nämnd för etikprövning vid Yrkeshögskolan Novia.

Denna nämnd ger ett förhandsutlåtande om huruvida planerad forskning vid Yrkeshögskolan Novia är etiskt godtagbar d.v.s. att den följer de etiska principerna för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Forskning som underkastas lagen för medicinsk forskning ska även följa dessa etiska principer.

Etikprövningen är i första hand avsedd för forskningsarbete som utförs efter grundexamen. De som handleder lärdomsprov som ingår i grundexamen ansvarar för att etiska principer iakttas på grundnivå. Om ett lärdomsprov som ingår i grundexamen enligt planerna ska genomföras på ett sätt som faller inom kategorin för förhandsprövning av forskningens uppläggning, ska studeranden söka förhandsprövning av YH Novias nämnd för etikprövning tillsammans med sin handledare. Lärare som forskar ansvarar själva för att etiska principer iakttas och att forskningsplanen skickas till YH Novias nämnd för etikprövning.

Vid genomförandet av en etikprövning granskar nämnden hur forskningen förverkligas, d.v.s. planen för insamlandet av material, hur forskningen ska förverkligas, hur forskningspersonerna informeras och hur materialet ska bearbetas och förvaras för att undvika risker och skador. Om forskningen hänför sig till de särskilda forskningskonstellationer (se punkten När bör etisk prövning övervägas) bör man utöver information till forskningspersonerna och frågor som berör identitets- och dataskydd också pröva de använda forskningsmetoderna i relation till de uppställda forskningsfrågorna, samt till betydelsen av den nya kunskap forskningen eftersträvar. Vid prövningen vägs de olägenheter och skador som deltagandet i undersökningen eventuellt orsakar forskningspersonerna i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen.

Vad gör nämnden och vad innebär etikprövning?

Novias nämnd för etikprövning ger utlåtande om huruvida den planerade forskningen är etiskt godtagbar. Etikprövningen överför inte forskarens ansvar för forskningen och resultaten på den etiska nämnden. Forskaren ansvarar alltid själv för undersökningens etiska och moraliska avgöranden. Det egentliga tillståndet till att bedriva forskningen ges av den organisation som undersökningen berör. Samtycke till deltagande i forskningen ges av de enskilda forskningspersonerna.

En forskare kan också begära utlåtande av nämnden för etikprövning om forskningsobjektet, finansiären eller en samarbetspartner förutsätter det eller om forskaren planerar att publicera forskningsresultaten i en vetenskaplig tidskrift som förutsätter etikprövning. Nämnden kan vid behov begära att få höra en expert inom det vetenskapsområde som anhållan om utlåtande berör.

Nämnden för etikprövning prövar inte forskningspublikationernas integritetsskydd. Forskarna själva samt publikationernas redaktioner ansvarar för etikprövning av publikationer.

När bör etikprövning övervägas?

God etik omfattar generellt respekt för den undersökta personens självbestämmanderätt, undvikande av skador och personlig integritet och dataskydd. Vid behov tillämpas även det egna forskningsområdets specifika etiska bestämmelser. Forskningsetiska delegationen anser att följande forskningskonstellationer, som på något sätt innefattar växelverkan med de människor som undersöks, bör prövas på förhand:

1. Forskningen inkräktar på forskningspersonernas fysiska integritet.

2. Forskningen avviker från principen om informerat samtycke (prövning förutsätts dock inte för forskning i offentliga och publicerade handlingar, register- och dokumentmaterial och arkivmaterial).

3. Forskningen bedrivs inte inom ramen för den normala verksamheten vid en enhet för förskolepedagogik eller skola. Forskningen riktar sig mot barn under 15 år och vårdnadshavaren har inte gett sitt särskilda samtycke eller informerats och vårdnadshavaren har därför inte möjlighet att förbjuda barnet att delta i undersökningen.

4. Forskning där forskningspersonerna utsätts för exceptionellt kraftiga påfrestningar, vars eventuella faror bör prövas av speciell expertis (t.ex. forskning som innehåller våld eller pornografi).

5. Forskning som innehåller risk för att forskningspersonerna utsätts för långvarig psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser (trauma, depression, sömnlöshet)

6. Forskning som när den genomförs kan innebära hot mot forskningspersonernas säkerhet (t.ex. forskning som berör familjevåld).

Nämnden rekommenderar också att etisk förgranskning görs ifall de undersökta tillhör en särskilt utsatt grupp, t.ex. ifall den undersökta har anvisats förmyndare, har en kognitiv funktionsnedsättning, lider av allvarlig sjukdom eller av annan orsak eventuellt inte kan bedöma eventuella följder av deltagande i undersökningen.

Vilka är de etiska principerna?

De etiska principerna för forskning som räknas till humanvetenskaperna indelas i tre delområden:

1. Respekt för den undersökta personens självbestämmanderätt

1.1 Frivilligt deltagande

1.2 Självbestämmanderätt och forskning som gäller minderåriga

1.3 Åldersgränser för självbestämmande

1.4 Information till forskningspersonerna

1.5 Undantag från informerat samtycke

2. Undvikande av skador

2.1 Undvikande av psykiska olägenheter

2.2 Undvikande av ekonomiska och sociala olägenheter

2.3 Forskning som är förenad med risk för olägenheter

3. Personlig integritet och dataskydd

3.1 Skydd av forskningsmaterial och dess konfidentialitet

3.2 Spara eller förstöra forskningsmaterial

3.3 Integritetsskyddet i forskningspublikationer

Processen för etikprövning

Den information som riktas till Yrkeshögskolan Novias nämnd för etikprövning om den undersökning som skall prövas bör innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Forskarens kontaktuppgifter (namn, utbildningsprogram/område, ort, e-postadress).

2. Forskningsämnet (syfte, problem/frågeställningar/motivering till studiens genomförande).

3. Hur materialet konkret ska samlas in (metoder, urvalsteknik) och den beräknade tiden för datainsamlingen/år.

4. För vilket ändamål det insamlade materialet ska användas och dess fortsatta användning (kommer data eller dess delar att användas även till annan forskning och/eller eller publiceras) samt eventuell arkivering. Undersökningens materialhanteringsplan granskas, samtidigt kontrolleras att det finns en plan för datasäkerhetslösningar. I materialhanteringsplanen ska följande beskrivas:

a) Hur identifierbara uppgifter ska skyddas eller tas bort.
b) Den sekretessförbindelse som eventuellt förutsätts vid användningen av identifierbara uppgifter.
c) Hur materialet ska sparas för fortsatt forskning eller alternativt hur identifierbara uppgifter ska förstöras efter att forskningen slutförts.

5. Att deltagandet är frivilligt.

Vid experimentell forskning måste det ges tillräcklig information om arrangemangen. Vid prövningen av experimentell forskning kan man i kompletterande syfte tillämpa vetenskapsområdets egna etiska anvisningar.

Om forskningen inkräktar på forskningspersonernas fysiska integritet bör de anvisningar som getts med stöd av lagen om medicinsk forskning tillämpas i informationen. Ifall nämnden för etikprövning gör bedömningen att en studie underkastas lagen om medicinsk forskning kan nämndens utlåtande också inbegripa en rekommendation om att studien prövas i en etisk kommitté för medicinsk forskning.

Instruktioner för inlämning av forskningsplan till Yrkeshögskolan Novias nämnd för etikprövning

Forskningsplan som inkluderar de fem punkterna under ”Processen för etikprövning” skickas per e-post till någon av nämndens medlemmar. Nämnden för etikprövning sammanträder vid behov.

I oklara fall kan nämnden begära kompletteringar före ett utlåtande.
Beslut eller begäran om komplettering ges senast två veckor efter nämndens möte.

Ansökningarna om utlåtande som nämnden får samt de utlåtanden nämnden gett delges sakägare. På basen av ansökningarna om utlåtande samlas följande grunddata in:

1) Antalet ansökningar enligt vetenskapsområde
2) Orsaken till begäran om utlåtande
3) Det huvudsakliga sättet att samla in material och
4) Ansökningar som gått till förnyad behandling och de ändringar som nämnden föreslagit i dem jämte motivering.

Det är den etiska nämndens uppgift att i varje enskilt fall fastställa om tillräckligt med information har getts.