Forskningsetik

Forskningsetik handlar om tillämpning av fundamentala etiska principer på vetenskaplig forskning.

I Finland grundades Forskningsetiska delegationen (TENK) år 1991 av Undervisnings- och kulturministeriet för att behandla etiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning och för att främja forskningsetiken.

Yrkeshögskolan Novia har förbundit sig att följa TENK:s rekommendationer beträffande god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från denna och etikprövning inom humanvetenskaperna.

 Här hittar du Tenks anvisningar. 

God forskningspraxis

Vid misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis tillämpas Forskningsetiska delegationens (TENK) rekommendation.

Läs mera i publikationen "God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland". Alla forskningsledare  har även ett pappersexemplar av publikationen.

Yrkeshögskolan Novias kontaktperson vid misstanke om avvikelse: