29.10.2021

Ny publikation i Bioresource Technology Reports

Biogasförsök och test - Andreas Willfors

Artikeln “Impact of organic solvents on lipid-extracted microalgae residues and wastewater sludge co-digestion” publiceras i Bioresource Technology Reports, Volym 16, December 2021. Författare är S. Lage, Andreas Willfors (Novia), A. Hörnberg, F.G Gentili.  

Artikeln behandlar studier som utförts inom projektet TransAlgae. Projektets målsättning var att tillämpa innovativa lösningar för att möjliggöra en ökad användning av alger i nordiskt klimat. Alger kan odlas i industriella avfallsströmmar och samtidigt ta upp näringsämnen ur avfallet. 

I artikeln undersöks extraktion av lipider på mikroalger som odlats i avloppsvatten. I studien utvinns biogas av det som återstår av mikoalgen efter extraktionen av lipider och på så sätt används hela mikroalgens biomassa. Lipiderna kan ensamt användas till t.ex. biodiesel, men av hållbarhetsskäl bör hela biomassan användas, vilket biogasprocessen gör.  

“Våra försök visar dock att extraktionsmedlet hämmar rötningsprocessen och det är viktigt att det här lösningsmedlet tas bort. Samrötning med slam från vattenrening undersöktes också, vilket förbättrade biogasproduktionen.”, säger Andreas Willfors, projektledare vid Novia. 

Yrkeshögskolan Novia utförde biogasförsök och evaporation av lösningsmedlet i Technobothnia, i Vasa. I försöken användes bakteriekultur från Stormossen och avloppsvattenslam från Vasa Vatten.  

Artikeln kan läsas online på Science Direct: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100850  

Foto: Andreas Willfors. 

 

Gå till "Nyheter "