6.6.2022

Livsviktiga näringsämnen sökes

jord jordbruk pixabay2

En ökad självförsörjning vad gäller energi har blivit alltmer aktuellt och frågan är hur vi kan bli mer självförsörjande vad gäller gödningsmedel. Att kunna återvinna näringsämnen från biogasproduktionens avfall, dvs rötresten, innebär att vi kan öka självförsörjningsgraden och bidra till den cirkulära ekonomin.

Hösten 2019 startade Stormossen och Yrkeshögskolan Novia med att kartlägga mängden rötrest och befintlig kunskap i Botnia-Atlantica regionen. Utifrån detta har vi sedan undersökt hur komposteringen kan effektiviseras, förekomst av mikroplaster samt nedbrytningsgrad hos läkemedel i rötresten. Försöksodlingar i både Finland och Sverige har visat hur de olika rötrestprodukterna fungerar som gödselmedel för olika grödor. Vi kan också presentera utvärderingar av återvinningstekniker och en första marknadsstrategi för dessa etablerade och nya produkter.  

Kom till Stormossen den 8 juni för att träffa oss som har arbetat med detta projekt så berättar vi om våra resultat.

Tid: 8 juni 2022 kl. 12 - 13

Adress: Stormossens kontor, Stormossvägen 56, 66530 Kvevlax

För mer information

Johan Saarela, Ab Stormossen Oy, johan.saarela@stormossen.fi +358 (0)50 376 5054

Nina Åkerback, Yrkeshögskolan Novia, nina.akerback@novia.fi +358(0)50 440 5340

Fakta om Botnia Näring i kretslopp

Botnia Näring i kretslopp arbetar med utveckling av metoder för att mäta rötrestens kvalitet samt återvinna näringsämnen, t ex fosfor och kväve. Allt för att förbättra ekonomin för biogasproducenten och utveckla en bra hållbar produkt. En mer användbar rötrest bidrar till en ökad självförsörjning inom jordbruket. Projektet drivs av Stormossen i Finland och pågår 2019 till 2022. Finansieringen på 933 681 Euro kommer från Botnia-Atlantica programmet, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Österbottens Förbund, Härnösands Energi & Miljö samt VAKIN. Partners i Finland är Stormossen AB, Yrkeshögskolan Novia och i Sverige; BioFuel Region och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bakgrund

Biogassystemet producerar många samhällsnyttor. Idag värderas biogasproduktion huvudsakligen utifrån klimatnyttan av biogasen när den ersätter fossila bränslen för värme, el och fordonsgas men inom Botnia Näring i Kretslopp har vi undersökt hur rötresten, dvs. restprodukten av produktionen, kan återanvändas. Allt för att förbättra ekonomin för biogasproducenter och utveckla en bra hållbar produkt i form av återvunna näringsämnen, t ex fosfor och kväve. En mer användbar rötrest bidrar till en ökad självförsörjning inom jordbruket och den cirkulära ekonomin. 

Botnia Naring i Kretslopp logo 2

Gå till "Nyheter "