29.11.2021

Det ska bli enklare för företag att tillämpa principer för cirkulär ekonomi

Symbol för hållbarhet

Yrkeshögskorna Haaga-Helia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia ska med projektet Climate & Circular Economy Factory (CCEF) bygga ett gemensamt kompetenscenter för cirkulär ekonomi. Målet är att det gemensamma kompetenscentret ska stöda de företag som vill omforma sin affärsmodell för att möta utmaningarna inom cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är en central metod när Europeiska unionen (EU) vill uppnå klimatneutralitet år 2050. Samtidigt är cirkulär ekonomi viktigt för att lösa de utmaningar som anknyter till global befolkningstillväxt och överkonsumtion av naturresurser.  

Finland ligger totalt sett efter när det gäller att tillämpa principerna för cirkulär ekonomi i företagsvärlden. I Finland användes endast 7 procent återvunnet material i produktionen år 2018, medan medelvärdet i hela EU-området var cirka 77 procent.  

  • "Försprånget som andra EU-länder har borde vi knappa in så snabbt som möjligt, för att regeringens mål om Finland som ett spetsland för cirkulär ekonomi ska vara realistiskt att nå", sägerHaaga-Helias projektchef Sami Nykter. 

Enligt Nykter är det möjligt att snabba upp utvecklingen, men det kräver att traditionella verksamhetsmodeller omformas. Företagen ska vid sidan linjära leveranskedjor bygga upp en separat returlogistik för att göra det möjligt att i företagens värdekedjor återanvända delar, delprodukter, produkter och material. 

  • "För att ta fram affärsmodeller som följer principerna för cirkulär ekonomi och förbättra processer behövs tid att pilottesta och bygga upp nya partnerskapsnätverk. För att lyckas med det här krävs nya digitala tjänster och innovationer samt att man känner igen nya affärsmöjligheter", säger Nykter. 

Yrkeshögskolan Novias roll i projektet är bland annat att kartlägga behoven av cirkulär ekonomi hos företag i Svenskfinland, samt att leda arbetet kring pilotering av samarbetet. Detta genomförs i samarbete mellan företag och studerande.  

  • "Climate & Circular Economy Factory-projektet ger oss en möjlighet att koppla ihop efterfrågan på kunskap om hållbarhet framför allt hos små företag i de regioner där Novia finns, med studerandes behov av att jobba med hållbarhetsarbete ur ett äkta näringslivsperspektiv", säger Hanna Guseff, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia. Vi hoppas med deltagandet i projektet kunna ge hållbarhetstänket bland företag i Svenskfinland ett litet lyft, fortsätter Guseff.   

Kompetenscentret Climate & Circular Economy Factory ger företag tillgång till utbildning i cirkulär ekonomi, studerandesamarbete och FUI-projektverksamhet.  

Projektet koordineras av Haaga-Helia utförs i samarbete med yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia.  Centret byggs med statsbidrag som Arbets- och näringsministeriet beviljat för att få fart på utvecklingen av ekosystem för cirkulär ekonomi och kompetenscenter. 

 

Vid frågor kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Harry Lindell , tel. 050 472 3162, e-post: Harry.Lindell@novia.fi  

Yrkeshögskolan Haga-Helia, projektchef Sami Nykter , tel. 029 447 1186, e-post: Sami.Nykter@haaga-helia.fi 

Gå till "Nyheter "