Forskningstillstånd

Forskningstillstånd behövs alltid när studerande eller personal vid Yrkeshögskolan Novias skall fungera som informanter i ett forskningsprojekt. Här under finns direktiv och material som beskriver hur du kan ansöka om att få ett forskningstillstånd.  

Ansökan om forskningstillstånd

Du ansöker om forskningstillstånd genom att fylla i denna PDF. 

Till ansökan bör bifogas: 

  • forskningsplan 
  • material som utdelas till informanter (t.ex. informationsbrev och samtycke till deltagande i forskning) 
  • enkät eller intervjustomme 
  • ifall forskningen är av sådan karaktär att den kräver etisk förhandsprövning skall man naturligtvis bifoga ett bifallande utlåtande över etisk förhandsprövning till ansökan. Vidare information finns på TENK:s sidor.  
  • information i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) till registrerade om behandling av personuppgifter, om utlämnande av personuppgifter är nödvändigt för forskningen 

Ansökan med bilagor riktas till adressen forskningstillstand@novia.fi. Ansökan kan vara formulerad på svenska eller engelska. Ansökningsblanketten och bilagorna bifogas som skilda dokument till e-postmeddelandet. Filerna benämns företrädesvis enligt modellen Efternamn-årtal-bilaga-nr. Den tillhörande pdf-blanketten undertecknas företrädesvis med en elektronisk underteckning. 

Behandlingen av forskningstillstånd tar i regel 2-4 veckor. Vänligen fyll ansökan och bifoga de nödvändiga handlingarna omsorgsfullt. Om ansökan är bristfällig kan detta förlänga behandlingstiden. 

Beviljande av forskningstillstånd 

Forskningstillstånd beviljas i huvudsak för forskning och examensarbeten som bidrar till att utveckla Yrkeshögskolan Novias verksamhet samt till nationellt eller internationellt relevant forskning. Om forskningstillstånd beviljas, reserverar Yrkeshögskolan Novia rätten att publicera information om forskningen inklusive kontaktuppgifter till den eller de som ansvarar för forskningen.

Yrkeshögskolan Novia föredrar att sprida eventuella enkätlänkar på Novias intranät. E-postutskick görs bara då vägande skäl föreligger och personuppgifter utlämnas endast i undantagsfall. Genom begränsning av användandet av uppgifter strävar Yrkeshögskolan Novia till att trygga personalens och studerandenas dataskydd, garantera forskningsprojektens validitet och förhindra undersökningströtthet.