Verksamhetsberättelser

Research Development 2021  

Research and Development Report 2020

 picture of cover

Novia UAS Research and Development 2018

 

 skarmbild Novia research development verksamhetsberattelse 2

 verksamhetsberattelse2016 Aronia2015 firstpage

Aroniaresearch2