Plankton och klimatförändring

 

Jonna Engström-Öst, Anna Jansson, Louise Forsblom, Ella von Weissenberg

 

Projektet fokuserar på djurplanktonekologi och responser på ett varmare klimat. Vi är också intresserade av havsförsurningen och hurudana långtidseffekter den kan ha i vår marina miljö. Vi jobbar med data från fält samt experiment och långtidsdata.

Vårt viktigaste forskningsintresse innefattar multipel stress, dvs hur klimatfaktorerna pH, temperatur, salthalt och giftiga alger påverkar reproduktionsframgången, stressnivåer samt respiration hos djurplankton.

 

 20190820 131751

 

 

 

 

 

 

 

ESEB19 European Society of Evolutionary Biology meeting 2019 i Åbo - Jonna Engström-Öst, Ella von Weissenberg, Louise Forsblom vid Ellas poster. 


Climate change effects on zooplankton eco-physiology

Ella von Weissenberg påbörjade sin doktorsavhandling 2019 i vilken hon undersöker djurlankton eko-fysiologi som en respons på klimatförändring. Ella är finansierad av Onni Talaan säätiö och Svenska Kulturfonden.  Kristiina Vuori och Ella von Weissenberg i Åbo universitets Djurfysiologilabb. 

Ella ELFY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Värmeböljans effekter på planktonsamhället i temperat miljö 

 2019 deltog vi i ett Aquacosm experiment i Sète utanför Montpellier.

Tillsammans med Soultana Zervoudaki och hennes team tog vi prover för biomarkörer, lipider, reproduktion och födointag. 

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella von Weissenberg samplar djurplankton från Sète lagun för inkuberingar. 

 


  

                                                                                                                                                                        

Havsmanualen II

 

001 2
Anna-Karin Almén & Matias Scheinin

Projektet Havsmanualen II som fick finansiering av Svenska Kulturfonden strävar till att publicera Havsmanualen datat som blev insamlat 2014-2015. En av frågeställningarna som vi önskar svara på: kan makrofyter användas som bioindikatorer för vatten och miljökvalitet? Vi samarbetar med Ville Wahteristo (Hangö Miljöbyrå), samt Patrik Karell (YH Novia).

För mer information kontakta:
Anna-Karin Almén eller Matias Scheinin

 

 

 


 

Plankton långtidsdata kan påvisa effekter av klimat och övergödning

 

225 2 

 
Louise Forsblom vid AJAX2

Louise Forsblom har lämnat in sin doktorsavhandling till granskning. Planen är att disputera 2020 vid Åbo Akademi. Louise har modellerat långtidsdata på plankton, klimat och hydrografi i samarbete med Andreas Lindén. Louise samarbetar med Heidi Pettersson från Meteorologiska institutet, samt Maiju Lehtiniemi och Sirpa Lehtinen vid Finlands Miljöcentral.

Kontakta Louise Forsblom för mera information.

 

 

 

 


 

Medicinrester i havsvatten  - hur höga är halterna i djurplankton?

 

 

 

Otto Svartan aug 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Långvik (foto ovan) på Novia drar ett projekt ADMAT gällande medicinrester i Pojoviken, finansierat av Svenska Kulturfonden. Prover har samlats in och håller på att analyseras. Ken Granström gör sitt kandidatarbete om insjömusslor kapacitet att rena vatten från medicinrester. Experimentet gjordes 2019 i Raseborgs vattenreningsverk.    


 

Hur reagerar kiselalger på övergödning och klimatförändring?

Katja Koli från Helsingfors universitet undersökte adaptiv radiering hos kiselalgen Skeletonema marinoi som respons på på graden av övergödning i grunda kustmiljöer i sin pro gradu. Vidare undersökte hon artens möjlighet att klara klimatförändring. Studien gjordes vid Tvärminne zoologiska station sommaren 2016. Katjas handledare var Matias Scheinin, Olivier Glippa och Jonna Engström-Öst  

 14068458 781396908629335 1806418402307444604 o