Hemma i Botnia

Hemma i Botnia är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt med fokus på hemmaboende äldre. Projektet strävar efter att genom välfärdsfrämjande hembesök stärka de äldres och familjens egna resurser för att möjliggöra boende i eget hem så länge som möjligt. Projektet är ett ett-årigt etablerinsgprojekt (1.1.2013-31.12.2013). Projektparter är enhetenvid Seriegatan samt enheten för forskning och utveckling vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa, socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa och Institutionerna för omvårdnad, socialt arbete samt samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Projektets huvudsyfte är att skapa en gemensam tvärvetenskaplig modell för förebyggande / välfärdfrämjande hembesök i Österbotten och Västerbotten. Befintlig empiri ur GERDA-databasen, sammanställning av tidigare forskning samt befintliga modeller för förebyggande hembesök kommer att användas i arbetet för en ny modell. Inom ramen för etableringsprojektet presenteras alternativa och kompletterande modeller för de äldre själva, professionella, tredje sektorn samt beslutsfattare inom området. Målet är ett fortsatt utvecklingsprojekt, då nya modeller för hembesök prövas och utvärderas i kommuner i Österbotten och Västerbotten.

Projektet har två styrgrupper, en administrativ och en vetenskaplig. Styrgrupper består av medlemmar från de deltagande projektparterna samt från finansiärerna. Hemma i Botnia är finansierat av Interreg IV A, Österbottens förbund, Region Västerbotten samt deltagande högskolor/universitet.

Projektets hemsida: www.hemmaibotnia.novia.fi

 

För mera information vänligen kontakta:

Projektledare Susanne Jungerstam, överlärare, Yrkeshögskolan Novia, Vasa
Tfn +358 (0)6 328 5381, mobil +358 (0)50 372 7404
e-post susanne.jungerstam@novia.fi

Projektansvarig i Sverige, Klas-Göran Sahlen, forskare, Umeå Universitet
tfn +46 90 785 1391
e-post klas-goran.sahlen@nurs.umu.se