Kunskap i utveckling

Kunskap i utveckling (KIU) är ett treårigt projekt (1.9.2009 - 31.8.2012).  Syftet är att utveckla den kliniska handledningen och material som stöder handledning.  Projektet är aktionsforskning och tar avstamp i de yrkesverksammas egen verklighet. Arbetslivet representeras av fem pilotavdelningar, en inre medicinsk och en kirurgisk avdelning inom specialsjukvården, två bäddavdelningar och en demensavdelning.

För att kartlägga verksamheten görs en kulturanalys och en dokumentanalys på samtliga pilotavdelningar. Vid varje pilotavdelning fungerar en sk utvecklingsgrupp. Utvecklingsgruppen utarbetar tillsammans med lärare en handledningsmodell som de vill pröva under läsåret 2010-2011. Efter att modellen prövats under ett läsår görs en ny kulturanalys hösten 2011. En uppföljande enkätundersökning görs bland engelskspråkiga sjukskötar-studerande samt finsk- och svenskspråkiga närvårdarstuderande under tre år.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola, Yrkesakademin i Österbotten och Vasa yrkesinstitut. Novia är projektägare. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden samt av deltagande läroinrättningar.

För mera information vänligen kontakta:
Projektledare HVD Yvonne Hilli, Campus Seriegatan, mobil +358 (0)44 780 5323, yvonne.hilli@novia.fi