LIFE@WORK

Målet med projektet LIFE@WORK är att skapa en regional innovativ plattform i Västnyland för att ta till vara, utveckla och befrämja arbetslivskompetens och välmående i arbete. Detta sker i samarbete med regionens olika aktörer.

Syftet är att sammanföra regionens organisationer, arbetstagare, arbetarskyddsansvariga, företagshälsovård, forskare, utbildningsenheter och tjänsteleverantörer kring livskvalitet i arbetet. Innovationer föds i skärningspunkten av olika verksamhetsområden (Medici-effekten). Genom att sammanföra ovan nämnda aktörer finns möjligheten för nya upptäckter och innovationer. Detta leder till utveckling av kompetensen hos den sysselsatta arbetskraften, att personalen mår bättre och organisationen fungerar mera produktivt.

Målet är även att skapa och utveckla verktyg och modeller för kompetensledning och kompetensutveckling samt arbetshälsa för företag och organisationer. Det ledande för verktygs- och modellutvecklingen är ett salutogeniskt perspektiv (Antonovsky 2002), där fokus är på hälsoresurser och möjligheter i arbetslivet att satsa på hanterbara, begripliga och meningsfulla arbets- och ledningsprocesser.

LIFE@WORK delfinansieras av Europeiska socialfonden och pågår under perioden oktober 2008 till december 2010.

Här hittar du mera information om LIFE@WORK

För mera information vänligen kontakta:
Projektledare Thua-Lill Eliasson, mobil +358 (0)44 799 8403, thua-lill.eliasson@novia.fi