27.1.2010

Stora växthusgasutsläpp i VästraNyland

Karteringen av västra Nylands växthusgasutsläpp har slutförts. Utsläppen karterades i kommunerna: Hangö, Ingå, Raseborg, Högfors, Karislojo, Lojo, Nummi-Pusula och Sjundeå. Karteringen gäller år 2007.
Karteringens resultat visar en hög utsläppsnivå i västra Nylands kommuner. Utsläppen för hela området är 3510 tusen koldioxidekvivalentton, varav en rätt stor del härstammar från industrin. I relation till invånarantalet är västra Nylands utsläpp tydligt större än hela Finlands genomsnittsnivå; hela Finlands utsläppsnivå var ca 15 CO2-ekvivalentton / invånare år2007, medan utsläppen i det karterade området steg till ca 33 t / invånare.

Industrins och energiproduktionens betydelse kan ses i resultaten, också då kommunernas utsläpp jämförs med varandra. Totalutsläppen varierar mellan 9 och 1283 tusen CO2-ekvivalentton, beroende på kommunens samhällsstruktur. Kommuner med stora industri- eller elproduktionsanläggningar skiljer sig från mängden med tydligt större utsläppsnivåer. De högsta utsläppsnivåerna finns i Hangö, Ingå och Lojo.

Växthusgaser som uppstår i de västnyländska kommunerna, kommunvis presenterade i koldioxidekvivalentton/invånare. För Ingås del har med ljusare färg angivits energiproduktionsanläggningens andel och för Hangös del stålverkets andel. Hela kartläggningsområdets och hela Finlands sammanlagda utsläpp/invånare anges med grön färg.

Läs hela rapporten

Gå till "Nyhetsarkiv"