2.11.2012

Specialforskarbefattning inom ämnesområdet naturresursekonomi vid forsknings- och utvecklingsinstitu

Specialforskarbefattning inom ämnesområdet naturresursekonomi vid forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Aronia verkar på Campus Raseborg i samarbete med andra aktörer inom ramen för ett kunskapskluster med fokus på naturresursförvaltning och hållbar samhällsplanering på Finlands kustområden.

Våra utgångspunkter är dels att naturresurserna möjliggör människornas välfärd och dels att en långsiktig användning av naturresurserna är en förutsättning för en hållbar ekonomi. Nyttjandet av de platsbundna naturresurserna tenderar att öka, vilket kan medföra negativa miljökonsekvenser och belastning på ekosystemen.

Ekosystemets funktionsförmåga, hälsa och produktivitet är en grundförutsättning för de ekosystemtjänster som människan drar nytta av. Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som de betingelser och processer som gör att ekosystemen kan ge förutsättningar för skapande och underhåll av mänskliga system, t.ex. naturbruk.

Naturresursekonomin utgår från kopplingarna mellan olika naturresurser, konsekvenser av naturresursanvändning och marknaden för naturresurser. Forskningen inriktas dels på miljöpolicy och miljöledningssystem och dels på långsiktiga modeller för naturresursförvaltning. Syftet är att främja livskraftiga lokala ekonomier som fungerar inom ramen för en förbättrad miljökvalitet.

Ämnesområde

Befattningens fokus läggs vid en tvärvetenskaplig och tvärfacklig forskningsansats med syfte att identifiera och kvantifiera ekosystemtjänster med relevans för naturbruket och den gröna sektorns näringar. Vidare att utvärdera, utforma och implementera mätverktyg för hanteringen av naturresurser och ekosystemtjänster samt att kvantifiera ekosystemtjänsterna och aktivt tillämpa mätverktygen i det praktiska utvecklingsarbetet för hållbara naturbruksföretag.

I forsknings- och utvecklingsansatsen sammanförs ekonomi och ekologi ur ett företagsperspektiv. Avsikten är att i samverkan med branschens aktörer samtidigt identifiera vilka risker och möjligheter som kan uppstå till följd av förändringar i ekosystemen och tillgången på ekosystemtjänster.

Arbetsuppgifter

Specialforskaren förväntas initiera forsknings- och utvecklingsverksamhet relaterad till fokusområdet naturresursekonomi inom naturbruket och skapa ett relevant internationellt samarbetsnätverk med speciell inriktning på Norden. I samarbete med Aronias övriga forskare och projekt utveckla modeller och demonstrationsobjekt för hållbar naturresursekonomi som i första hand förläggs till Novias försöksgård i Västankvarn. Medverka i utbildningsverksamheten vid enheter i Raseborg och Åbo inom ramen för prioriterade forsknings- och utvecklingsområden.

Kvalifikationer

Den sökande bör inneha högre högskoleexamen och forskningserfarenhet inom ekonomi eller annat tillämpligt ämnesområde. Doktorsexamen och erfarenhet av företagsverksamhet inom naturbruket räknas som merit. Anställningstiden är fem år.

På frågor om befattningen svarar Wilhelm Fortelius, tfn (019) 224 8404, mobil 044 799 8404.

Ansökningar inklusive CV med komplett förteckning över publikationer riktas till Yrkeshögskolan Novia, chef för forskning och utveckling Birgitta Forsström, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs. Märk kuvertet ”specialforskare”. Vi emotser ansökan senast måndagen den 15 november 2012 kl. 16.00.

 

Gå till "Nyhetsarkiv"