23.8.2012

Projektet NANNUT (Nature and Nurture of the northern Baltic Sea) är slutfört

 


Karta över inventerat område i Bromarv skärgård,
med identifierade organismsamhällen, och en värdering
över de riktigt viktiga områdena (streckat).
Kartan producerad av Malin Ek.
Blåstångsbältet är en del av den viktiga
undervattensnaturen. Foto: Malin Ek.

I kust- och skärgårdskommuner är markplanering vid stränderna av central betydelse, både när det gäller bosättning och vid anläggning och utveckling av annan verksamhet som är knuten till havet och skärgården. Alldeles klart är att verksamheter på land ofta har följdverkningar på vattenmiljön, via t.ex. muddringar och annan byggverksamhet som direkt påverkar strandnära bottnar , vattenströmningar och vattenkvalitet.

NANNUT har arbetat med den kustnära skärgården. Till en del har projektet arbetat med sammanställning av data om strandnära natur som varit svårtillgängligt för planeringsarbete i kustkommuner, till en del har arbetet varit att helt konkret försöka ta fram metodik för hur man kan skaffa relevant information med hjälp av undervattensinventeringar. NANNUT har varit en del av den nationella satsningen på kartering av undervattensnatur (VELMU, -programmet för inventering av den marina undervattensmiljön). NANNUT har dock jobbat på en mindre skala och samlat mer detaljuppgifter, främst i Raseborgs norra skärgård.

Den kustnära skärgården och de grunda områdena nära strandlinjen är basen för allt liv i skärgården. Det öppna havet och de djupa bottenområdena är betydligt mindre mångformiga, och har inte en lika central roll i upprätthållandet av livet nära kusten. Ändå är det så, att kustskärgårdens mångfald av liv är dåligt kända, och det är också de randvillkor som dikterar hur viktiga naturtyper som ålgräsängar, blåmusselbankar, algbälten och vegetationsrika grundområden kan upprätthålla den funktion de har som upprätthållare av hög biologisk mångfald i skärgården.

NANNUT har tagit fram instrument för värdering av natur, som gör det möjligt att klassa undervattensnatur, vilket är viktigt ifall man vill prioritera vid planering. Vi har visat hur inventeringar kan göras. Inom NANNUT har vi också använt modelleringstekniker för att klassa olika omgivningars värde som t.ex. lekområden för fisk. Vi har också tagit fram tekniker för inventering av icke-kommersiella fiskarter, som har en viktig roll för hela det kustnära ekosystemet och också i sista hand för de fiskarter som vi utnyttjar kommersiellt.

I skärgården i Raseborg (Bromarv) har vi visat ett det är möjligt att kostnadseffektivt inventera undervattensnatur, som sedan kan värderas med hjälp av de värdesättningsinstrument vi tagit fram. I bästa fall kan de undersökningsrutiner vi tagit fram meningsfullt användas vid planering.

Under projektets gång har vi haft mycket kontakt med lokala myndigheter och andra intressenter. Det har varit glädjande att se att projektet har haft en klar beställning – det har visat sig att vi vet alltför litet om den strandnära undervattensnaturen, oberoende om vi rört oss i Finland, på Åland eller i Sverige. På kommunal nivå är det ju livsviktigt att bibehålla skärgårdens livskraft och attraktivitet!

Samtidigt har NANNUT på ett mycket konkret sätt visat att den kustnära havsmiljön är mycket bristfälligt känd, och att en klar förbättring av läget måste till ifall vi skall kunna göra vettig planering. Kommunernas egen roll i detta kan inte underskattas, och insatser behövs i brådskande ordning. Detta resultat är också viktigt i förhållande till både nationella och internationella strategier för att få Östersjön och kustskärgårdarnas ekologiska tillstånd förbättrat.

Mer om projektet kan ni hitta på NANNUTs hemsida (www.nannut.fi) – och via hemsidan hittar ni också den film vi låtit producera - Under ytan - som visar den värdefulla skärgårdsnaturen under vattnet!

Projeketets medarbetare och partners;

Yrkeshögskolan Novia / Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia
ELY-centralerna i Nyland, Egentliga Finland, Sydöstra Finland
Forststyrelsen
Ålands landskapsregering
Stockholms Universitet
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Finland
Lounaispaikka
Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral

 

Projektet har delfinansierats av Central Baltic, Interreg IV A programmet 2007-2013

 

Mer information ges också av Sonja Jaari (sonja.jaari@novia.fi) och Mikael Kilpi (mikael.kilpi@novia.fi).

 

 

 

 

Gå till "Nyhetsarkiv"