17.9.2013

Projekt Sjöfågel 2013 kör igång

Projektet sjöfågel 2013 – orsaker till sjöfågelpopulationers nedgång, föreslagna åtgärder och identifierade kunskapsluckor är initierat av Nordiska Ministerrådets (Havgruppen) som en direkt följd av att i synnerhet musselätande havsfåglar (ejder, alfågel, svärta, sjöorre och bergand) i Östersjön har minskat kraftigt.

Östersjön är ett av världens viktigaste övervintringsområden för dykänder, och ett mycket viktigt häckningsområde för t.ex. ejder. Under de senaste 20 åren har minskningen i populationsstorlek för de arter som är i fokus varit snabb, med ett bortfall av mer än 50 procent av antal individer.

Även om rätt intensiva satsningar på utvärdering av nuläget gjorts under de senaste åren är det klart att det inte är helt enkelt att hitta en övergripande orsak till att populationerna minskat. Orsakerna kan ligga delvis i att Östersjön förändrats, delvis i att förhållandena i häckningsområdena för arter som häckar ytterom Östersjön har förändrats. Det kan handla om att födan har blivit sämre, att predation påverkat populationerna, att kroniska oljeutsläpp påverkar fåglarna, att bifångsterna vid garnfiske ökat eller att jaktuttaget påverkar populationerna.

Projekt sjöfågel 2013 strävar till att reda ut kunskapsläget och peka på eventuella brister i det vi tror oss veta och också komma med förslag till vad vi eventuellt kunde göra för att bryta den oroväckande trenden.

I arbetet – som leds av Aronias Mikael Kilpi, medverkar forskare från Danmark, Norge, Island och Sverige.

Mer information av;
Mikael Kilpi, mikael.kilpi@novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"