29.6.2012

Nytt i kolumnserien "Aronia Just Nu" -Design, geodesign och hållbarhet

Publicerad i Västra Nyland 29.06.2012

Romi Rancken är projektledare för projekt Geodesign vid Aronia

 

Design, geodesign och hållbarhet

 

Design är ett ord med positiv klang, ett ord som används mer än vanligt just nu pga att Helsingfors är designhuvudstad i år. Finländsk design förknippas ofta med produktdesign, och många av ikonerna för den finländska produktdesignen kännetecknas av egenskaper som tidlöshet, funktion och hållbarhet. Men design omfattar inte bara fysiska produkter, utan också t.ex. tjänster, processer eller upplevelser. Gemensamt för de här olika designinriktningarna är ändå strävan efter en välfungerande, estetisk slutprodukt som är anpassad till den miljö den utformats för.

Det finns också en helt annan slags design som man kunde kalla oavsiktlig design, där produkter, funktioner och miljöer formas slumpmässigt, utan närmare eftertanke och med begränsad förståelse för vad uppgiften kräver eller vad verksamheten får för bieffekter. Ibland kan resultatet vara lyckat, ofta inte. Det delvis oavsiktliga omformandet av vår planet har under de senaste seklerna varit så omfattande att man nu har börjat tala om att en helt ny geologisk era inletts, antropocen. Att vi befinner oss i antropocen innebär att det är vi människor som huvudsakligen formar förutsättningarna för liv på planeten, inklusive vårt eget.

Med den här makten följer ett ansvar som vi haft svårt att leva upp till. Det senaste exemplet är den halvt misslyckade Rio+20-konferensen som nyligen avslutades. En tredjedel av slutdokumentet består av påminnelser om att vi är långt ifrån att uppnå de mål som slogs fast vid den ursprungliga Riokonferensen 1992. Resten utgörs av fromma förhoppningar och rekommendationer och nästan inga åtaganden eller förpliktelser. Vi har med andra ord långt kvar till ett hållbart samhälle, även om det finns en del uppmuntrande exempel på framsteg.

För att forma ett hållbart samhälle krävs mer än internationella överenskommelser. Det krävs till att börja med kunskap, vilja och resurser, men också nya verktyg. Inom Aronia har vi nyligen börjat utforska en ny variant av design, geodesign. Geodesign baserar sig dels på IT, bl.a. i form av geografiska informationssystem (GIS), dels på en planeringsfilosofi som i viss mån tar avstånd från den expert- och sektorfokuserade planering som förorsakat mycket oavsiktlig design i vårt samhälle.

För att geodesign skall fungera bra behövs givetvis expertis, men utgångspunkten är att planeringen av vårt bruk av mark och miljö måste göras på ett mer integrerat och sektoröverskridande sätt, och dessutom mer öppet och demokratiskt än tidigare. I praktiken betyder det att insamling, bearbetning, användning och spridning av information som är relaterad till markanvändning måste utvecklas rejält. För det här krävs insiktsfulla politiker, tjänstemän och markägare, men också ett medborgarengagemang som är konstruktivt och seriöst.

Projekt Geodesign vid Aronia erbjuder en miljö för utveckling av metoder för geodesign som fungerar lokalt och regionalt, i urban miljö och på landsbygden. Just nu står fokus på produktion av flygbilder med små, obemannade flygplan. Längre fram kommer det att handla om hur man på bästa sätt kan utöka, organisera och utnyttja den stora pool av kunskap om vår närmiljö som behövs för god geodesign. Där hoppas vi på ett starkt engagemang från dem i regionen som är intresserade av temat!

 

Gå till "Nyhetsarkiv"