6.8.2013

Ny publikation: Vem bestämmer var skåpet ska stå? Ledarskap hos ejdrar

Effektivt ledarskap är en grundförutsättning för att grupper i naturen ska kunna fungera friktionsfritt. Tänk dig en starflock som skickligt navigerar i luften eller en födosökande ejderkull: utan en ledare som bestämmer flygrutten eller den pågående aktiviteten riskerar gruppen att spricka upp. Att förstå hur ledarskap uppkommer har vållat huvudbry för såväl evolutionsforskare som socialvetare. Ifall en enda individ – diktator – gör alla beslut blir de övriga gruppmedlemmarnas intressen lidande, men om alla individer helt självständigt fattar alla beslut raseras gruppsammanhållningen och gruppen splittras. Vem ska ge efter för vem?

Det finns två förklaringar till hur ledarskapet bestäms i naturen. Ibland är det den sociala rangen som avgör, och de underordnade individerna fogar sig snällt i ledarens beslut. Nyare teoretiska modeller som speciellt kan tillämpas på födosökande grupper hävdar däremot att den hungrigaste individen förväntas ta initiativet till födosöket. De andra följer efter, därför att det är tryggare att äta i grupp än ensam då rovdjursangrepp kan förekomma.

Vi undersökte vilken åda som tog initiativet till att inleda födosöket i sammanslagna ejderkullar i Hangö skärgård. Det här är ett idealiskt studiesystem för att jämföra de alternativa modellerna för ledarskap eftersom ådorna har en inbördes rangordning, men de uppvisar också stora skillnader i kroppskondition efter att ha fastat en månad på sina bon innan kullarna kläckts och ungarna gått i sjön. Det visade sig dels att den sociala rangen spelade en roll; ledarna var mer aggressiva och befann sig oftare i centrum av kullen där risken för rovdjursangrepp på ungarna är minst. Men å andra sidan var ledarna också oftare i dålig kroppskondition, de var fysiskt mindre och de åt aktivare än de övriga i gruppen, vilket tyder på att hungernivån kan styra beslutet att inleda födosöket. Då vi jämförde den relativa betydelsen av dessa statusrelaterade och fysiologiska faktorer med statistiska metoder, visade det sig att de fysiologiska faktorerna var betydligt viktigare när det gäller att förklara ledarskap hos ejdrar. Våra resultat styrker teoretisk forskning som gjort gällande att ledarskapet kan styras av fysisk hunger också i grupper med en klar dominanshierarki.

Arbetet är publicerat i tidskriften PLOS ONE.

Mer information av Markus Öst, markus.ost@novia.fi

Länk till originalarbetet: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064778

 

Gå till "Nyhetsarkiv"