26.11.2013

Modiga fåglar väljer täckta bon – hur ådors personlighet påverkar boplatsvalet

 

Foto: Heikki Eriksson

Att välja lämplig boplats är ett av de viktigaste beslut en fågel måste fatta. Fågelns personlighet, speciellt dess djärvhet och stresstolerans, kan då spela en avgörande roll. Ejdrar i Hangö skärgård häckar i såväl mycket öppna och exponerade boplatser nära strandlinjen som i täckta bon längre upp på land. Då ådorna väljer boplats måste de noggrant avväga för- och nackdelarna med att häcka i dessa olika habitat. Öppna bon nära stranden kan erbjuda en enklare och säkrare flykt undan rovdjur för den ruvande ådan, medan de kan vara mindre gynnsamma för äggkullens överlevnad och utveckling, och vice versa. Forskare från Aronias kustlandsteam undersökte hur ådornas personlighet påverkar deras boplatsval i en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidsskriften ”Ethology”. ”Vi antog att djärva och mer stresstoleranta ådor häckar i mer täckta bon längre upp på land, medan skygga och stresskänsliga individer väljer öppnare bon närmare stranden. Därför undersökte vi hur ådornas djärvhet och stresstolerans är kopplad till hur skyddat deras bo är och dess avstånd från strandlinjen”, säger forskare Martin Seltmann från Aronia.

Forskarna kunde faktiskt påvisa att djärva och stresstoleranta ådor valde att häcka i täckta bon längre upp på land. Precis enligt förväntningarna producerade dessa bon också mer kläckta ungar. Denna studie är en av de första som lyckats koppla konsekventa skillnader i personlighet med boplatsvalet. Studien antyder också att personligheten kan påverka förökningsframgången via valet av boplats. Resultaten stöder de teoretiska modeller för uppkomsten av personlighet som säger att personligheter kan uppkomma p.g.a. att individer prioriterar antingen förökning (djärva och stresstoleranta individer) eller överlevnad (skygga och stresskänsliga individer); att samtidigt maximera både och är inte möjligt.

Seltmann, M.W., Jaatinen, K., Steele, B.B. & Öst, M. 2013. Boldness and stress responsiveness as drivers of nest-site selection in a ground-nesting bird. Ethology, 119, 1-13. doi: 10.1111/eth.12181 Abstract

Mer information:

Martin Seltmann martin.seltmann@novia.fi
Kim Jaatinen kim.jaatinen@gmail.com

 

Gå till "Nyhetsarkiv"