21.9.2009

Kontrollerade storskale- och långtidsexperiment på effekter av näringstillsats och minskad vågaktivi


Makroalgbiomassa, diversitet och produktion samt förhållanden mellan de två sistnämnda har undersökts i modellekosystem vid Marin Forskningsstasjon Solbergstrand vid Oslofjorden i Norge i samband med en långtidsmanipulering av näringsämnen och vågaktivitet (höga och låga nivåer av bägge faktorer) och resultaten rapporteras i en kommande publikation i Marine Biology.

Efter två och ett halvt års experimentell behandling var algbiomassan högre vid låga näringshalter än vid höga näringshalter och vid hög vågbehandling jämfört med låg vågbehandling. Som väntat gynnades fleråriga brun- och rödalger av låga näringshalter och hög vågaktivitet, medan ettåriga grönalger gynnades av höga näringshalter och låg vågaktivitet. Det mest överraskande var att produktionen visade sig vara högre vid låga näringshalter, medan diversiteten var högre vid höga näringshalter. Dessutom upptäcktes signifikant negativa samband mellan algdiversitet och primärproduktion.

Undersökningen visar att det är de biologiska komponenterna i organismsamhällen som utsätts för påfrestningar (förhöjd näringstillsats eller minskad vågaktivitet) som reglerar produktionen och detta motsäger den gängse missuppfattningen att produktionen i naturliga system alltid kan ökas genom gödsling. De negativa sambanden mellan diversitet och produktion pekar mot att artidentiteten har större funktionell betydelse än allmänna dominansmönster mellan arter eller totala antalet arter i ett system. Likaså visar resultaten återigen på kontextberoendet när slutsatser ska dras om biodiversitetens betydelse för ekosystemfunktionen.

Kraufvelin, P., A. Lindholm, M.F. Pedersen, L.A. Kirkerud & E. Bonsdorff, 2009. Biomass, diversity and production of rocky shore macroalgae at two nutrient enrichment and wave action levels Marine Biology. DOI 10.1007/s00227-009-1293-z

Gå till "Nyhetsarkiv"