10.6.2011

Icke-infödda marina evertebrater har högre tolerans för miljöstress än taxonomiskt närbesläktade inf

För att kunna förutsäga risker associerade med framtida artintroduktioner, försöker ekologer identifiera egenskaper som styr en arts benägenhet till att förorsaka en invasion. Bland många föreslagna karakteristika är toleransen för miljöstress en av de mest favoriserade. Det finns emellertid inte mycket empiriskt understöd för antagandet att icke-infödda introducerade arter i allmänhet handskas bättre med temporärt ofördelaktiga förhållanden än infödda arter.

För att testa detta koncept utförde vi fem parvisa jämförelser mellan infödda och icke-infödda marina ryggradslösa djur i tempererade, subtropiska och tropiska områden. Vi inkluderade (de infödda arternas namn först) sex musslor: Brachidontes exustus och Perna viridis, P. perna och Isognomon bicolor, Saccostrea glomerata och Crassostrea gigas, två sjöpungar: Diplosoma listerianum och Didemnum vexillum såväl som två kräftdjur: Gammarus zaddachi och G. tigrinus. Vi simulerade akuta fluktuationer i salthalt, syrekoncentration och temperatur, medan vi mätte respirationen och överlevnadsraten. Under mer stressiga förhållanden uppvisade de icke-infödda arterna alltid mindre uttalade avvikelser från de normala prestationsramarna än deras infödda släktingar. Vi föreslår att detta indikerar ett vidare toleransspektrum. Dessutom uppvisade arterna även en högre överlevnad vid stress. Stresstoleransen verkar sålunda vara en egenskap hos framgångsrika invaderande arter och kunde därför vara ett användbart kriterium för kartläggning av artprofiler och vid sammanställning av miljöriskbedömningsprotokoll.


Mellanartsjämförelser mellan infödda och icke-infödda arter utfördes i fem regioner, Trinidad, Brasilien, Nya Zealand, Wales, Finland, täckande tre klimatzoner. Asterisken markerar icke-infödda artere

Lenz, M., B.A.P. da Gama, N.V. Gerner, J. Gobin, F. Gröner, A. Harry, S.R. Jenkins, P. Kraufvelin, C. Mummelthei, J. Sareyka, E. Xavier & M. Wahl, 2011. Non-native marine invertebrates are more tolerant towards environmental stress than taxonomically related native species: Results from a globally replicated study. Environ. Res. (In press).
DOI 10.1016/j.envres.2011.05.001
Abstract PDF

 

Gå till "Nyhetsarkiv"