25.3.2011

Gynnas hoppkräftor av förändringar i vårblomningens sammansättning?


Vårblomningen i månadsskiftet april-maj är en viktig födokälla för djurplankton då de vid den här tiden börjar utvecklas efter vintern. Milda vintrar påverkar vårblomningens artsammansättning i o m att kiselalger minskar och pansarflagellater ökar. I den här studien använde vi två vanligt förekommande vårblomningsarter, en kiselalg och en pansarflagellat som föda och undersökte ifall förändringen i vårblomningens sammansättning är fördelaktig för hoppkräftor. Producerar hoppkräftor flera ägg på en mer pansarflagellatrik diet? Experimenten genomfördes vid Tvärminne zoologiska station under våren och tidig sommar 2008. Hoppkräftan Acartia bifilosa, en mycket vanlig art i norra Östersjön, producerade signifikant fler ägg när dieten bestod av pansarflagellaten Scrippsiella hangoei eller en blandning av Scrippsiella och kiselalgen Skeletonema marinoi, jämfört med när hoppkräftan bara fick endast Skeletonema. Detta förekom trots att kiselalgen inte producerade några skadliga kemikalier (s k fleromättade aldehyder), vidare är kiselalgen föda av hög kvalitet med högt näringsinnehåll, (baserat på mätningar av fleromättade fettsyror och steroler) och rimliga halter av mineraler. När hoppkräftorna fick tillgång till födan med båda arterna åt de av både kiselalger och pansarflagellater, detta oavsett ifall den ena arten var vanligare än den andra. Detta indikerar potentiellt positiva effekter av en mångsidig diet som dock inte verifierades i just den här studien. Summa summarum visar den här studien på att en ökning av kvoten pansarflagellater:kiselalger kan ha en positiv effekt på hoppkräftornas förökning, och detta kan i sin tur ge effekter på hela näringsväven.

Den här undersökningen är en del av Anu Vehmaas doktorsavhandlingsprojekt (handledare docent Jonna Engström-Öst) och har nyligen publicerats på nätet i Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Abstract

Gå till "Nyhetsarkiv"