17.9.2012

Flygekorrar gillar att bo granne med rovfåglar

Hur landskapssammansättning inverkar på arters utbredning är en fråga som av tradition studerats ingående bland ekologer. Att landskapskompositionen har stor inverkan på var olika arter påträffas är obestridligt, men däremot är kunskapen knaper om hur geografiska skillnader i artinteraktioner påverkar arters utbredning. Utgående från en studie av ett rovdjurs-bytesförhållande i det finländska barrskogsekosystemet kan vi visa att storskaliga skillander i artsamhällens struktur tillsammans med direkt tävlan om levnadsutrymme rovfåglar emellan är av större betydele för var flygekorrar väljer att bosätta sig än landskapssammansättning i sig. Sålunda, fastän skogslandskapets struktur inte skiljer sig mellan duvhöksrevir och slagugglerevir i Österbotten, väljer österbottniska flygekorrar att bosätta sig intill bebodda duvhöksbon framom att bosätta sig på helt rovdjursfria platser. Någon sådan association duvhöken och flygekorren emellan kunde däremot inte påvisas i Egentliga Finland, en region var slagugglor saknas. Med andra ord: var slagugglor, en av flygekorrens värsta naturliga fiender, är närvarande väljer flygekorrarna hellre att bosätta sig nära en annan fiende, duvhöken. Antagligen gör flygekorrarna detta val då duvhöken genom sin fysiska dominans håller undan slagugglan från sin egen bo-omgivning och duvhökarna därmed via sin närvaro indirekt skyddar flygekorren mot dess ärkefiende slagugglan. Dessa fynd ger klara bevis för att skillander i artinteraktioner mellan olika geografiska regioner kan vara av avgörande betydelse förklarande arters utbredning och abundans. På basen av resultaten misstänker vi att artinteraktioner kan vara en bidragande orsak till varför inverkan av landskapssammansättningen på arters utbredning ofta skiljer sig stort även närliggande regioner emellan.

Byholm, B., Burgas, D., Virtanen, T. & Valkama, J. Competitive exclusion within the predator community influences the distribution of a threatened prey species. Ecology, 93(8), 2012, pp. 1802–1808

PDF

Mera information: Patrik Byholm patrik.byholm@novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"