13.6.2013

Fisken får dra åt svångremmen – födan minskar


Fiskens föda har minskat i norra Östersjön under de senast 30 åren.

”Den mängd energi som finns tillgänglig för djur som äter plankton har minskat sedan 1970-talet. Det beror främst på att mikroalgernas kvalitet blivit sämre och djurplanktons medelstorlek sjunkit”, konstaterar forskaren Sanna Suikkanen vid Finlands Miljöcentral (SYKE Havsforskningslaboratorium).

”Förändringen är troligtvis en följd av en komplicerad samverkan mellan klimatets uppvärmning, övergödning och överfiske.”

I studien har man analyserat planktondata från norra Östersjön som Havsforskningsinstitutet, Finlands Miljöcentral och Meteorologiska Institutet har insamlat under sensommaren på HELCOMs uppföljningsexpeditioner 1979-2011. Proverna som analyserats härstammar från Finska viken, Ålandshav samt egentliga Östersjön. Målsättningen var att klargöra långtidsförändringarna i planktonsamhället samt reda ut vilka miljöfaktorer som påverkar dem. Studien utfördes som ett samarbete mellan Finlands Miljöcentral, Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia och Universitetet i Sassari, Italien.

”Den mest betydelsefulla förändringen som påverkade planktonsamhället var sensommarens tydliga ökning av ytvattentemperaturen. Samtidigt sjönk vattnets salthalt i egentliga Östersjön. Närsaltskoncentrationerna (näringsämnena) steg under denna tid särskilt i Finska viken, vilket berättar om hur övergödd Finska viken är.”

 

Mängden ökade, kvaliteten sjönk

 

Cyanobakterier.
Foto Andreas Brutemark

I mikroalgsamhällena noterade man flera förändringar som närmast berodde på varmare vatten och övergödning. Mängden alger ökade, vilket noterades som en ökning av klorofyll och den totala mängden av mikroalger. Cyanobakterierna (blågrönalgerna), fästalgerna samt guldalgerna ökade inom hela området. Däremot minskade mängden rekylalger inom området.

Eftersom cyanobakterierna och fästalgerna utgör sämre kvalitet som föda för djurplankton än rekylalgerna innebär detta att födans kvalitet sjunkit trots att mängden alger ökat.

Både cyanobakterierna och fästalgerna samt pansarflagellaterna som ökat i egentliga Östersjön kan bestå även av giftiga eller skadliga arter.

 

Mindre energi för fisken

 

Bland djurplanktonen ökade hjuldjuren markant, medan totala mängden djurplankton samt speciellt de vuxna och större hinnkräftornas och hoppkräftornas antal minskade. Ungstadierna samt de mindre individernas andel i djurplanktonsamhället har ökat. I praktiken betyder detta att även mängden föda för fisken har minskat.

”Våra resultat tyder på att de större djurplanktonen i egentliga Östersjön lider av förändringarna i mikroalgsamhället i kombination med övriga stressfaktorer, såsom uppvärmingen, salthaltens minskning och en tydlig ökning av de fiskar som äter djurplankton; detta orsakat av överfiske på större rovfiskar, konstaterar Sanna Suikkanen.

Artikeln som publicerades har rubriken "Climate Change and Eutrophication Induced Shifts in Northern Summer Plankton Communities”, och författattarna består av Sanna Suikkanen, Silvia Pulina, Jonna Engström-Öst, Maiju Lehtiniemi, Sirpa Lehtinen och Andreas Brutemark. Den publicerades i journalen PLOS ONE (http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0066475).

 

Mera information:

Forskare Sanna Suikkanen (SYKE) Tel. 0400 148866
Nätredaktör Aira Saloniemi (SYKE) tel. 0400 148875
Forskare Jonna Engström-Öst (ARONIA) jonna.engstrom-ost @ novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"