6.9.2010

Brushanar är till största delen brushonor!

Tidskriften Ornis Fennica har nylige accepterat en artikel om unga flyttande brushanar. I denna studie visar Kim Jaatinen (kustlandsteamet vid ARONIA), Aleksi Lehikoinen (Helsingfors Universitet) och David Lank (Simon Fraser University, Burnaby,Kanada), att populationen unga brushanar som flyttar igenom Finland varje höst har en hondominerad könskvot. Forskarna fann att 66 % av de unga brushanarna i själva verket var honor! Det viktigaste bidraget av denna studie till vår kunskap om brushanar är att den påvisar att könskvoten är dominerad redan vid ett tidigt skede i de unga brushanarnas liv. Detta kan tyda på att könskvoten är hondominerad redan i boet. Resultaten ger alltså insikt till orsakerna varför den globala populationen av brushanar är hondominerad. Denna studie granskade även förekomsten av kryptiska hanmorfer, så kallade "faeders". Dessa hanar har en fjäderskrud som är påfallande lik honornas fjäderskrud, och de bjuder även falska parningar åt de normala, ornamenterade hanarna! Tidigare studier har föreslagit att populationer består till en procent avd dessa kryptiska hanar. Detta mystiska faktum kunde styrkas av Jaatinen och kolleger.

Jaatinen, K., Lehikoinen A. & Lank D.B. Female-biased sex ratios and the proportion of cryptic male morphs of migrant juvenile Ruffs(Philomachus pugnax) in Finland. Ornis Fennica 87: 125-134.

Gå till "Nyhetsarkiv"