19.11.2013

Baltic EcoMussel avslutande konferens

 

Längdtillväxt av blåmusslor utanför Hangö 2012-2013. Notera den låga tillväxten fram till maj 2013 och den explosionsartade ökningen under de senaste månaderna. De största musslorna växte på 2-4 m djup och den största individen var 25 mm lång (Grafik: Eliecer Díaz).

Projektet Baltic EcoMussel 2012-2013, som har utvärderat de miljömässiga och socioekonomiska realiteterna kring etablering av musselodling i tre av Östersjöns regioner: Sveriges östkust, Lettlands öppna kust och Finska vikens mynning i Finland, håller sin avslutningskonferens 26-27 november i Riga, Lettland. Vid denna konferens kommer de viktigaste resultaten från projektet att presenteras samtidigt som olika aspekter av musselodling i Östersjön diskuteras utifrån många olika synvinklar tillsammans med inbjudna internationella experter, politiker, slutanvändare och olika intressentgrupper.

Projektet Baltic EcoMussel har mött skiftande åsikter bland allmänheten; några har t.ex. motsatt sig musselodlingar, då de ansett det vara en otillförlitlig verksamhet, baserat främst på det faktum att blåmusslor har en långsam tillväxttakt i Östersjön, och därför har dessa personer valt att bortse från möjligheterna till musselodling i en icke-optimal miljö (också innan man låtit någon pröva konceptet). Därför har projektets främsta mål varit att informera människor om blåmusselodling i Östersjöregionen.

Det andra målet med projektet var att bevisa att musselodling är möjlig i de tre målregionerna i Östersjön (se ovan). Detta mål uppnåddes, och därtill gjorde vi nya relevanta fynd för denna bransch:

  • Musslor växer avsevärt snabbare på odlingsrep än på naturliga substrat på havsbottnen.
  • 40 ton musselodling skadar inte det marina ekosystemet.
  • Bevisad rekrytering av musslor på öppna kuster, t.ex. kusten utanför Liepaja, Lettland.

 

Som ett tredje mål, ville vi identifiera investeringskostnaderna för etableringen av en musselodling vid var och en av regionerna i fokus. Vi identifierade de nödvändiga investeringarna och kostnaderna, med utgångspunkt från en referensproduktion av 80–100 ton musslor vartannat år inom en vattenyta omfattande 1 hektar. Dessa investeringar skulle kunna subventioneras av kommuner, regionala utvecklingsprogram och EU:s utvecklingsprogram eller av den privata sektorn.

Identifiering av slutanvändningsområden för skördade musslor var vårt fjärde mål. Vi har föreslagit att musslor kunde användas på restauranger, vilket kunde marknadsföras som en lokal och ekologisk kulinarisk delikatess från Östersjön. Andra slutanvändningar för musslor innefattar gödningsmedel för jordbruket samt fisk- och kycklingfoder.

Utöver detta har vi belyst de indirekt positiva miljöeffekterna av musselodling på lokal nivå. Detta äger rum genom återvinning av näringsämnen. Kväve och fosfor från jordbruk, kommuner och industrier tas upp av musslans vävnader i havet in situ (en av få tillgängliga metoder att på ort och ställe direkt avlägsna näringsämnen ur havet) och, när skörden äger rum, transporteras kväve och fosfor samt kol från vattnet upp till land.

Under musslans aktiva filtreringsprocess blir vattnen också klarare, vilket gynnar undervattenslevande makrofyter (såsom blåstång och ålgräs) och naturliga fiskbestånd.

Nästa steg kunde vara att pröva utrustningen/metoderna/koncepten i regionerna på industriell nivå och skapa intresse för att ytterligare utveckla denna bransch.

Sammanfattningsvis innebär en investering i musselbranschen i Östersjöregionen även en investering i en grön ekonomisk aktivitet och i en mer ekologisk framtid, vilket innebär att man gör havet rent och klart.

Man kan ännu anmäla sig till konferensen via e-post till: registration@energiost.se Vänligen ge ditt namn, din anknytning, telefonnummber och e-postadress.

Boka hotellrum vid Maritim Park Hotel genom att sända reserveringsförfrågan till reservations@maritim.lv Vänligen ge ditt namn och datum för ankomst och avfärd samt typ av rum som önskas.

Mera information: pkraufve @ abo.fi, patrik.kraufvelin @ novia.fi

 

 

 

Gå till "Nyhetsarkiv"