Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten

Målgrupp

Ditt företag kan delta i projektet såvida

 • Antalet anställda är under tio. Företagaren själv räknas med om han/hon lyfter lön eller dividend
 • Omsättningen eller balansomslutningen är högst två miljoner euro
 • De minimistöd (EU-stöd) som utbetalats de tre föregående beskattningsåren (2015-2017) är högst 200 000 euro

Projektets innehåll och målsättning

Målet är att genom ett systematiskt angreppssätt och utprovade metoder skapa ordning och struktur i företagets verksamhet och därmed öka dess lönsamhet, konkurrenskraft och trovärdighet.

Uppbyggnad

Projektet inleds 2018 och pågår under tre år.

Att delta i projektet innebär att man deltar i

 • Gemensamma föreläsningstillfällen, tio dagar
 • Företagsvis konsultering/intern revision, sju dagar
 • Företagsvis extern revision/certifiering, två dagar

Projektets förverkligande

Föreläsningarna skall ge företagen en insikt i de olika standarder som berörs och grunderna i hur man bygger upp fungerande ledningssystem.

Företagsvis konsultering innebär att varje företag skall bygga upp ett eget, specifikt ledningssystem.

Föreläsningarna och konsulteringen skall ge företagen beredskap till en företagsvis oberoende certifiering enligt till exempel ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001 eller övriga aktuella standarder som till exempel 3834-2, 1090-1, OHSAS 18001.

Även företag med krav på kompetens inom ISO 22716/GMP, SA 8000 och FSSC 22000 kan skaffa beredskap för certifiering via detta projekt.

Pris

Kostnad per deltagande företag är ca 5 000 euro, den slutliga kostnaden beror på antalet deltagande företag. Avgiften betalas i tre olika stora rater under projektets gång. Sammanlagt motsvarar summan 25 % av projektkostnaderna.

Medfinansiär är NTM-centralen (75 %) och kostnaden för den externa certifieringen ingår.

Anmälan har utgått

Tilläggsinformation

 • Max tio företag kan delta i projektet
 • Projektet är det fjärde i sitt slag som ordnas i Österbotten
 • Vänligen notera att mikroföretag belägna inom de centrala tätortsområdena i Vasa och Karleby liksom i Smedsby, Fågelberget och på Stormossen i Korsholms kommun inte omfattas av projektet.

Dokumenterade, konkreta exempel på goda resultat

 • Verksamheten har vänt från ekonomisk katastrof till stabil verksamhet som ger resultat
 • Möjlighet för deltagande företag att delta/lyckas i större offentliga upphandlingar
 • Projektets syfte har varit en förutsättning för att tillverka till metallbyggnadsindustrin (EN 1090-1)
 • Tillväxt i åtminstone 20 företag, vilket är noterbart i dessa tider
 • Deltagande företag har fått nya kunder/kundkategorier
 • Bland företagen finns planerade och redan verkställda investeringar, både i hallar och i teknik
 • Livsmedelsmyndighet: ”Ditt företag är ett modellexempel för alla inom branschen i Finland.”
 • Ett företag granskades av internationell storkund. Utlåtande: ”Impressive!”
 • Alla företag har förbättrat sin lönsamhet, många genom att konkretisera verksamheten, ta bort onödiga processer samt förtydliga och förenkla arbetssätten