Leva och Lära - Oppia ikä kaikki - Live and Learn (EU-LEADER)


Period: 17.05.2018 - 31.12.2021

Innehåll: Projektets syfte är bygga upp ett nätverk med avsikt att främja äldres friska hemmaboende, stöda delaktighet och sociala relationer, minska känslan av ensamhet samt stöda äldres kunskapsbehov i nya livssituationer och bidra till en aktiv region. Projektet är ett interaktivt, tvåspråkigt (finska, svenska) projekt som verkar i Jakobstadsregionen i samarbete mellan Jakobstads Åldringsvänner r.f. och Yrkeshögskolan Novia. Projektet som riktar sig till äldre (65+) fyller ett behov av kunskap i förändrade livsförhållanden för seniorer. Genom att interaktivt skapa anpassade, tvåspråkiga studier för seniorer uppfylls detta behov.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Leader, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden

Samarbetspartners: Hötorgcentret

Projektledare: Nanette Westergård

Samarbetspartners: Hötorgcentret