Var är du? - Samarbetsprojekt med Johannes Församling i Helsingfors

Period: 01.05.2019 - 29.02.2020

Innehåll: Ensamhet är ett problem för personer i alla åldrar. Enligt forskning känner upp
till 20 procent av barn och unga samt 30 procent av äldre sig ensamma i
Finland. Upplevelsen av ensamhet har ofta många orsaker och orsakerna kan
variera hos olika människor och i olika skeden av livet. Ensamheten kan vara
social, vilket betyder avsaknad av nära människor, eller emotionell då man
upplever att man saknar nära människorelationer. Tidigare trodde man att
ensamhet främst påverkade människan psykiskt. I dag för forskarna fram att
gemenskap har en stor betydelse också för vårt fysiska välmående.
Projektets syfte är att hitta verksamhetsformer för att motverka ensamhet bland
församlingsmedlemmar. I detta projekt görs delaktighetsskapande intervjuer med
församlingsmedlemmar om deras upplevelser av ensamhet och deras förväntningar
på församlingens verksamhet.

Fokusområde: Hälsa och välfärd

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Johannes Församlingar i Helsingfors,

Projektägare: Yh Novia

Projektledare: Camilla Strandell-Laine