TEMA (Teori möter arbetslivet)

Innehåll: TEMA är ett tvärvetenskapligt utbildningsprojekt med fokus på yrkesverksamma inom social- och hälsovård, byggnadsteknik och -underhåll samt utbildning.
Inomhusmiljön blir allt viktigare att beakta vid diskussioner om förebyggande hälsovård, särskilt i dagsläget när man vill höja pensionsåldern och hålla människorna längre i arbetslivet. Byggnadsrelaterad ohälsa är ett utbrett problem och undersökningar i många europeiska länder visar på långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

Syftet med det gränsöverskridande projektet är att samordna resurser, utbyta erfarenheter (bästa praxis) och söka nya lösningar på problemet med byggnadsrelaterad ohälsa. Lärdomar kan dras av hur andra länder och regioner hanterar problem med inomhusmiljön. Som grund för sökandet efter goda metoder (bästa praxis) avses att först kartlägga kunskap, kunskapsbehov och metoder som nu används inom både byggnads- och hälsovårdssektorn. Resultaten kommer att utmynna i utbildningsmaterial och kurser för fortbildning av valda yrkesgrupper. Genom att aktivera berörda yrkesverksamma inom näringsliv och den offentliga sektorn bidrar projektet till regionernas tillväxt och hållbara utveckling.

Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet och Finlands kommunförbund

Finansiärer: Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten samt projektparterna

Hemsida: www.tema.novia.fi