Kvalitetsbestämning av blåbär med NIR (NIR-Bär)

Innehåll: Export av blåbär från Skandinavien utgörs nästan helt av oförädlade bär som vidareförädlas/processas i andra länder. Bärens kvalitet beror på halten antioxidanter, socker och vatten. Om dessa parametrar kan mätas redan hos uppköparna fås kunskap tidigt i processledet vilket ger ökad möjlighet till inhemsk förädling. De metoder som används idag är allt för kostsamma och resurskrävande för mindre företag. Projektets syfte är att utveckla en kostnadseffektiv metod för on-linebestämning av blåbärs kvalité. Detta skulle gynna produktutvecklingen för både små och större företag inom bärindustrin.

I projektet kommer Nära infraröd (NIR) spektroskopi användas för att bestämma bärens kvalité. NIR har med framgång testats tidigare i en förstudie. Målsättningen är att utveckla teknik som är ekonomiskt överkomlig och anpassad till produktionsförhållandena hos både mindre och större företag. Innan den tekniska utvecklingen kan ske måste metoden verifieras, dvs NIR-mätningar måste kalibreras mot laborativa mätningar enligt följande: 

1) Kalibrering mot frysta/homogeniserade bär

2) Insamling av bär från säsongen 2014. De färska bären mäts med NIR innan de fryses för bestämning av antocyaninhalter

3) Nära samarbete med mindre och större företag så att tekniken kan utvecklas i enlighet med deras processer

  

Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet, Yrkeshögskolan Novia och Teknologicentret KETEK Ab 

Finansiärer: Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Regionförbundet Västerbottens län samt projektparterna