Bioslam-SPAR

Innehåll: Slam från olika verksamheter är ett alltmer uppmärksammat problem och nya direktiv från EU leder till en mer strikt reglering av hanteringen av slam. I regionen produceras mycket stora mängder slam främst från kommunala verk och cellulosaindustrin. Syftet med projektet är att utreda/beskriva förutsättningarna för en fortsatt verksamhet. Frågeställningarna berör följande:

• Minska mängderna slam vilket minskar kostnaderna för hanteringen för företagen

• Att extrahera/producera värdefulla ämnen ur råmaterialet

• Att behandla (vissa) slammet så att det kan återanvändas som P-källa på jordbruksmark

 En viktig utgångspunkt för att beskriva slamproblemet är att slam förekommer i olika former, d.v.s. kemiskt innehåll och kan (ur regional synpunkt) grovt särskiljas i t.ex. rötslam, bakteriellt slam, cellulosafraktioner, fettrikt slam m.m. och ett syfte här är att identifiera de olika slamflödena och göra en översiktlig kemisk beskrivning av dessa. Den kemiska beskrivningen ger också en antydan till vilka metoder som kan användas för vidare bearbetning av materialet. Syftet är alltså att beskriva möjlig teknik för bearbetning samt även tekniska begränsningar i denna problematik.

 Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet och Yrkeshögskolan Novia

 Finansiärer: Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Regionförbundet Västerbottens län samt projektparterna