Biobränslen för fiskerinäringen

Innehåll: Projektets syfte var att utreda möjligheterna för användningen av biobränslen inom fiskerinäringen i Österbotten. Med projektet ville man uppmärksamma möjligheterna för ett miljövänligt och mer energieffektivt fiske, samt lyfta fram ekonomiska, miljö- och hälsomässiga effekter som användningen av biobränslen kan medföra. Projektet utfördes genom litteraturstudier, laboratorietester och fälttester. Målet med projektet var att utarbeta en handbok för yrkesfiskare om energieffektivt fiske och användningen av biobränslen.

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Finansiär: Europeiska Fiskerifonden genom Närings-, trafik- och miljöcentralen